Služby stavebného dozoru na stavbe „Stavebná úprava nájomných bytov v bytovom dome v meste Svidník, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby stavebného dozoru na stavbe „Stavebná úprava nájomných bytov v bytovom dome v meste Svidník, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby“
Kód zákazky: 01/2024/ZNH
Kód oznámenia: 3895 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71315300-2
Predpokladaná hodnota: 39 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 23:59
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Svidník
Adresa: Sovietskych hrdinov
08901 Svidník
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Sovietskych hrdinov Svidník 08901 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na stavbe so súpisným číslom 628 ležiaca na parcele 221/25, k.ú. Svidník, druh stavby bytový dom. Vykonanou stavebnou úpravou sa majú obnoviť nájomné byty, ktoré zodpovedajú základným požiadavkám na stavby. Osoba vykonávajúca stavebný dozor a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania na obidvoch stavbách tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka, b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia, c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. Podrobný rozpis rozsahu poskytovaných služieb: • vykonávať kontrolu súladu realizácie stavby (stavebných objektov) s projektovou dokumentáciou stavby (ďalej len „PD“), • vykonávať kontrolu súladu realizácie stavby podľa podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, • vykonávať kontrolu dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe, • vykonávať kontrolu, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú zákonom a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy, • priebežne vykonávať kontrolu kvality výrobkov, materiálov a vykonaných prác, vhodnosť uskladnenia stavebných materiálov, strojov a zariadení, • organizovať a zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe, vyhotovovať zápisy a vykonávať kontrolu plnenia pridelených úloh, • pravidelne informovať objednávateľa o priebehu realizácie diela na výrobných výboroch a kontrolných dňoch stavby, resp. formou pravidelných správ o priebehu diela raz za jeden mesiac, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodli inak (vrátane podrobnej fotodokumentácie Stavby, vrátane zakrývaných častí Stavby a konštrukcií tak, aby bol zreteľný postup prác), • spolupracovať so spracovateľom projektu diela, • kontrola vedenia stavebného denníka, kontrola a zapisovanie záznamov do stavebného denníka, usmerňovanie zhotoviteľa stavebných prác pri vedení stavebného denníka, • schvaľovanie, kontrolovanie dodržiavania technologických postupov, • vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác na stavbe, po schválení objednávateľom, vyžadovanie dokladov a preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, • spolupráca so zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby, • kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, • odsúhlasovanie, preberanie jednotlivých zakrytých častí stavebných prác čiastkovo a/alebo v ucelených konštrukčných častiach, • zastavenie realizácie stavebných prác na stavbe, po schválení objednávateľom, a to až do doby uvedenia do súladu, v prípade nedodržania technologických postupov, technických noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a PO, všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku životného prostredia alebo podmienok stavebného povolenia, • odsúhlasovanie rekapitulácie množstiev vykonaných prác a dodávok v mesačných intervaloch, vždy na konci kalendárneho mesiaca v stavebnom denníku a v súpisoch vykonaných prác a dodávok, ak nie je v Zmluve stanovené inak, čo bude slúžiť ako podklad k vystaveniu faktúry, • prijatie odporúčaní pre objednávateľa pri nárokoch zhotoviteľa pri zmenových konaniach, vrátane predloženia potrebnej dokumentácie, • kontrola dokladov zhotoviteľa, ktoré má povinnosť predložiť k protokolárnemu odovzdaniu stavby v súlade s platnou legislatívou SR, • vedenie preberacích konaní až do odovzdania stavby bez vád a nedorobkov, • kontrola odstraňovania vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch, zistených pri preberaní stavby, účasť na kolaudačnom konaní, • kontrola vypratania staveniska, • povinnosť zvolávať kontrolné dni stavby v pravidelnom intervale min. 1x za týždeň, pokiaľ objednávateľ nerozhodne inak.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274232
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Svidník (ID: 63270)
 • Zákazka: Služby stavebného dozoru na stavbe „Stavebná úprava nájomných bytov v bytovom dome v meste Svidník, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby“ (ID: 496965)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Svidník
 • IČO: 00331023
 • DIČ: 2020784821
 • Adresa
 • Ulica: Sovietskych hrdinov
 • Číslo: 33
 • Mesto: Svidník
 • PSČ: 08901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: miroslav.novak@svidnik.sk
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Svidník)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6276
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 01/2024/ZNH
 • Názov: Služby stavebného dozoru na stavbe „Stavebná úprava nájomných bytov v bytovom dome v meste Svidník, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby“
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na stavbe so súpisným číslom 628 ležiaca na parcele 221/25, k.ú. Svidník, druh stavby bytový dom. Vykonanou stavebnou úpravou sa majú obnoviť nájomné byty, ktoré zodpovedajú základným požiadavkám na stavby. Osoba vykonávajúca stavebný dozor a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania na obidvoch stavbách tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka, b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia, c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. Podrobný rozpis rozsahu poskytovaných služieb: • vykonávať kontrolu súladu realizácie stavby (stavebných objektov) s projektovou dokumentáciou stavby (ďalej len „PD“), • vykonávať kontrolu súladu realizácie stavby podľa podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, • vykonávať kontrolu dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe, • vykonávať kontrolu, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú zákonom a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy, • priebežne vykonávať kontrolu kvality výrobkov, materiálov a vykonaných prác, vhodnosť uskladnenia stavebných materiálov, strojov a zariadení, • organizovať a zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe, vyhotovovať zápisy a vykonávať kontrolu plnenia pridelených úloh, • pravidelne informovať objednávateľa o priebehu realizácie diela na výrobných výboroch a kontrolných dňoch stavby, resp. formou pravidelných správ o priebehu diela raz za jeden mesiac, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodli inak (vrátane podrobnej fotodokumentácie Stavby, vrátane zakrývaných častí Stavby a konštrukcií tak, aby bol zreteľný postup prác), • spolupracovať so spracovateľom projektu diela, • kontrola vedenia stavebného denníka, kontrola a zapisovanie záznamov do stavebného denníka, usmerňovanie zhotoviteľa stavebných prác pri vedení stavebného denníka, • schvaľovanie, kontrolovanie dodržiavania technologických postupov, • vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác na stavbe, po schválení objednávateľom, vyžadovanie dokladov a preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, • spolupráca so zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby, • kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, • odsúhlasovanie, preberanie jednotlivých zakrytých častí stavebných prác čiastkovo a/alebo v ucelených konštrukčných častiach, • zastavenie realizácie stavebných prác na stavbe, po schválení objednávateľom, a to až do doby uvedenia do súladu, v prípade nedodržania technologických postupov, technických noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a PO, všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku životného prostredia alebo podmienok stavebného povolenia, • odsúhlasovanie rekapitulácie množstiev vykonaných prác a dodávok v mesačných intervaloch, vždy na konci kalendárneho mesiaca v stavebnom denníku a v súpisoch vykonaných prác a dodávok, ak nie je v Zmluve stanovené inak, čo bude slúžiť ako podklad k vystaveniu faktúry, • prijatie odporúčaní pre objednávateľa pri nárokoch zhotoviteľa pri zmenových konaniach, vrátane predloženia potrebnej dokumentácie, • kontrola dokladov zhotoviteľa, ktoré má povinnosť predložiť k protokolárnemu odovzdaniu stavby v súlade s platnou legislatívou SR, • vedenie preberacích konaní až do odovzdania stavby bez vád a nedorobkov, • kontrola odstraňovania vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch, zistených pri preberaní stavby, účasť na kolaudačnom konaní, • kontrola vypratania staveniska, • povinnosť zvolávať kontrolné dni stavby v pravidelnom intervale min. 1x za týždeň, pokiaľ objednávateľ nerozhodne inak.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 39 900
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby stavebného dozoru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Sov. hrdinov
 • Mesto: Svidník
 • PSČ: 08901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Intravilán mesta Svidník, stavba so súpisným číslom 628 ležiaca na parcele parc. KNC 221/25, dotknuté parcely 221/2, 221/11, 222/1, 222/2, 222/3.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky verejného obstarávania alebo verejné obstarávanie zrušiť v prípade ak: - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve, - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené, - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, - nebude predložená ani jedna ponuka.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. a) Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej podobe v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a zaslaná cez systém EVO. b) V prípade, ak uchádzač predloží listinnú formu ponuky, či nedodrží určený spôsob komunikácie, bude z predmetného verejného obstarávania vylúčený. c) Predkladanie dokumentov a dokladov v tomto verejnom obstarávaní sa realizuje výlučne elektronicky, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní. Doklady a dokumenty sa vyhotovujú v odporúčanom formáte pdf. alebo v iných vhodných formátoch, pri ktorých nie je možné spochybniť obsah predložených dokumentov. Odporúča sa predložiť ich podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako sken originálu vo farbe. d) Uchádzač je zároveň zodpovedný za zabezpečenie dokumentov ponuky v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a zabezpečiť si s tým súvisiace súhlasy dotknutých osôb. e) Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača predložená podľa bodu 16. týchto súťažných podkladov, obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie. f) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. g) Uchádzač je povinný predložiť vyplnenú ponuku v nasledovnom rozsahu: • Titulný list podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov (... k vyplneniu použite predlohu Príloha č. 1 Titulný list) • Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozoru, riadne vyplnený o všetky náležitosti zo strany uchádzača: ceny, identifikačné údaje uchádzača, meno stavebného dozoru. V prípade predloženia návrhu zmluvy sa vyžaduje jej podpísanie štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, (...k vyplneniu požite predlohu Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozoru) • Návrh cenovej ponuky podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. (...k vyplneniu požite predlohu Príloha č. 3 Návrh cenovej ponuky) • Čestné vyhlásenie podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov, že spĺňa podmienky verejného obstarávania, • Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti - uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk - bod 16 Výzvy: osobné postavenie, technická a odborná spôsobilosť; splnenie podmienok účasti možno preukázať v súlade s § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Služby stavebného dozoru na stavbe „Stavebná úprava nájomných bytov v bytovom dome v meste Svidník, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 01/2024/ZNH
 • Názov : Služby stavebného dozoru na stavbe „Stavebná úprava nájomných bytov v bytovom dome v meste Svidník, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby“
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na stavbe so súpisným číslom 628 ležiaca na parcele 221/25, k.ú. Svidník, druh stavby bytový dom. Vykonanou stavebnou úpravou sa majú obnoviť nájomné byty, ktoré zodpovedajú základným požiadavkám na stavby. Osoba vykonávajúca stavebný dozor a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania na obidvoch stavbách tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka, b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia, c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. Podrobný rozpis rozsahu poskytovaných služieb: • vykonávať kontrolu súladu realizácie stavby (stavebných objektov) s projektovou dokumentáciou stavby (ďalej len „PD“), • vykonávať kontrolu súladu realizácie stavby podľa podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, • vykonávať kontrolu dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe, • vykonávať kontrolu, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú zákonom a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy, • priebežne vykonávať kontrolu kvality výrobkov, materiálov a vykonaných prác, vhodnosť uskladnenia stavebných materiálov, strojov a zariadení, • organizovať a zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe, vyhotovovať zápisy a vykonávať kontrolu plnenia pridelených úloh, • pravidelne informovať objednávateľa o priebehu realizácie diela na výrobných výboroch a kontrolných dňoch stavby, resp. formou pravidelných správ o priebehu diela raz za jeden mesiac, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodli inak (vrátane podrobnej fotodokumentácie Stavby, vrátane zakrývaných častí Stavby a konštrukcií tak, aby bol zreteľný postup prác), • spolupracovať so spracovateľom projektu diela, • kontrola vedenia stavebného denníka, kontrola a zapisovanie záznamov do stavebného denníka, usmerňovanie zhotoviteľa stavebných prác pri vedení stavebného denníka, • schvaľovanie, kontrolovanie dodržiavania technologických postupov, • vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác na stavbe, po schválení objednávateľom, vyžadovanie dokladov a preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, • spolupráca so zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby, • kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, • odsúhlasovanie, preberanie jednotlivých zakrytých častí stavebných prác čiastkovo a/alebo v ucelených konštrukčných častiach, • zastavenie realizácie stavebných prác na stavbe, po schválení objednávateľom, a to až do doby uvedenia do súladu, v prípade nedodržania technologických postupov, technických noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a PO, všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku životného prostredia alebo podmienok stavebného povolenia, • odsúhlasovanie rekapitulácie množstiev vykonaných prác a dodávok v mesačných intervaloch, vždy na konci kalendárneho mesiaca v stavebnom denníku a v súpisoch vykonaných prác a dodávok, ak nie je v Zmluve stanovené inak, čo bude slúžiť ako podklad k vystaveniu faktúry, • prijatie odporúčaní pre objednávateľa pri nárokoch zhotoviteľa pri zmenových konaniach, vrátane predloženia potrebnej dokumentácie, • kontrola dokladov zhotoviteľa, ktoré má povinnosť predložiť k protokolárnemu odovzdaniu stavby v súlade s platnou legislatívou SR, • vedenie preberacích konaní až do odovzdania stavby bez vád a nedorobkov, • kontrola odstraňovania vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch, zistených pri preberaní stavby, účasť na kolaudačnom konaní, • kontrola vypratania staveniska, • povinnosť zvolávať kontrolné dni stavby v pravidelnom intervale min. 1x za týždeň, pokiaľ objednávateľ nerozhodne inak.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 39 900
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby stavebného dozoru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: (1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom služieb stavebného dozoru uskutočnených za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt vykonávania služieb stavebného dozoru; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní služieb stavebného dozoru a zhodnotení uskutočnených služieb stavebného dozoru podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Odôvodnenie primeranosti: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu vykonaných služieb stavebného dozoru v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Vzhľadom ku komplexnému charakteru zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s plnením predmetu zákazky podobného alebo rovnakého charakteru. (2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ zadefinoval tieto podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky, s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní uskutočniť stavebné práce v požadovanom rozsahu a kvalite. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. a) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: Zoznam služieb stavebného dozoru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (služby stavebného dozoru) a potvrdenia o uspokojivom vykonaní (poskytovaní) služieb stavebného dozoru a zhodnotení vykonaných služieb stavebného dozoru: uchádzač preukáže poskytovanie služieb stavebného dozoru na stavbách v min. objeme 3.000.000,00 Eur bez DPH súhrnne za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom, uskutočnených za predchádzajúcich 3 roky rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Za poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať služby stavebného dozoru pri výstavbe, oprave alebo rekonštrukcii pozemných stavieb, ktorých celková cena uskutočnených stavebných prác kumulatívne predstavuje hodnotu minimálne 3 000 000,00 EUR bez DPH. V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné služby ako služby stavebného dozoru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom v postavení subdodávateľa alebo člena skupiny dodávateľov, musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v eur bez DPH realizoval zákazku uchádzač sám. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, uchádzač uvedie hodnotu zákazky v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR podľa všeobecných informácií pod písm. C). Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byť zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH. (2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ zadefinoval tieto podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky, s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní uskutočniť stavebné práce v požadovanom rozsahu a kvalite. Minimálna požadovaná úroveň štandardov A. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi stavebného dozoru pre pozemné stavby: uchádzač musí disponovať minimálne 1 osobou v pozícii stavebného dozoru, ktorá preukáže: a) praktické skúsenosti v oblasti dozoru a kontroly stavieb ako stavebný dozor na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (pozemné stavby), a to v kumulatívnej hodnote týchto stavieb 3.000.000,00 Eur bez DPH - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavebného dozoru, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (napr. definovaním projektov/stavieb, pozície na projektoch/stavbách, finančnej hodnoty projektov/stavieb a pod); b) uchádzač je povinný predložiť v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť osoby zabezpečujúcu splnenie Zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozoru, v ktorom bude uvedené evidenčné číslo stavebného dozoru s rozsahom oprávnenia Kategória: Pozemné stavby v zmysle platných pravidiel SKSI.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Osobné postavenie (1) § 32 ods. 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) [46b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.] v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) [46c) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie úspešnej ponuky bude najnižšia cena za predmet zákazky. Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponuke uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH v EURÁCH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena služby stavebného dozoru
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Obchodná spoločnosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb., osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Doba trvania Zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozoru (ZoPS) je priamo závislá od lehoty realizácie stavebných prác, t. j. od odovzdania staveniska zhotoviteľovi až po protokolárne odovzdanie a prevzatie zrealizovaného diela do užívania (právoplatné kolaudačné rozhodnutie). Zmluvné strany predpokladajú, že lehota výstavby bude 20 mesiacov. ZoPS nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Svidník)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Svidník)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 23:59
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Miesto otvárania ponúk: mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6276?cHash=f4686f8540ee6c2c4fbf1daa5c04bb3b
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)