Pekárske výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pekárske výrobky
Kód zákazky: 05/2024
Kód oznámenia: 3894 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15612500-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Račianska
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Račianska Bratislava - mestská časť Nové Mesto Slovensko Školská jedáleň, Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto.

Popis

Predmetom zákazky je nákup potravín (Pekárske výrobky) pre školské stravovanie. Zariadenie pre školské stravovanie zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania/realizácie a ďalšie súvisiace náklady s dodaním/realizáciou predmetu zákazky. Podrobný opis je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274226
1. Základné údaje
 • Organizácia: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, Bratislava (ID: 42284)
 • Zákazka: Pekárske výrobky (ID: 497070)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, Bratislava
 • IČO: 17314895
 • DIČ: 2020887748
 • Adresa
 • Ulica: Račianska
 • Číslo: 105
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: alena.jombikova@sos-racianska.sk
 • Telefónne číslo: +421244258040
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, Bratislava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2092
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 05/2024
 • Názov: Pekárske výrobky
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup potravín (Pekárske výrobky) pre školské stravovanie. Zariadenie pre školské stravovanie zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania/realizácie a ďalšie súvisiace náklady s dodaním/realizáciou predmetu zákazky. Podrobný opis je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Pekárske výrobky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Školská jedáleň, Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: a) je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedajú predmetu zákazky - uchádzač preukazuje doloženým čestným vyhlásením; b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukazuje doloženým čestným vyhlásením;
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Pekárske výrobky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 05/2024
 • Názov : Pekárske výrobky
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup potravín (Pekárske výrobky) pre školské stravovanie. Zariadenie pre školské stravovanie zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania/realizácie a ďalšie súvisiace náklady s dodaním/realizáciou predmetu zákazky. Podrobný opis je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Pekárske výrobky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Školská jedáleň, Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.09.2024
 • Dátum ukončenia: 30.06.2026
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:00
 • Opis otvárania ponúk: Elektronické otváranie v elektronickej platforme informačného systému Elektronického verejného obstarávania.
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronická platforma informačného systému Elektronického verejného obstarávania Úradu Vlády SR.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497070
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497070
 • Označenie dokumentu/zákazky: Výzva na predloženie ponuky
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ePVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497070
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)