Dodanie a montáž hracích prvkov - Areál hier Radosť Štrkovec

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie a montáž hracích prvkov - Areál hier Radosť Štrkovec
Kód zákazky: CS: OkD/912/2024
Kód oznámenia: 3818 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 37535200-9
Predpokladaná hodnota: 125 558,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mierová
82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82705 Slovensko Stavebný pozemok je umiestnený na parcelách č. reg. „C“, č. 15279/1 a 15284/110, k. ú. Ružinov, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území mesta Bratislava, MČ Ružinov, ul. Bajkalská pri jazere Štrkovec

Popis

Predmetom zákazky je čiastočná revitalizácia existujúceho priestoru určeného pre hru a aktívny oddych detí a občanov v rámci existujúceho športovo-oddychového areálu pri Štrkoveckom jazere, v Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta na pozemku vedenom reg. „C“ číslo parcely 15279/1, 15284/110, k. ú. Ružinov. Pozemok je rovinatý. Zámerom verejného obstarávateľa je v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu existujúcich hracích prvkov, ich demontáž a nahradenie novými certifikovanými hernými prvkami. Toto nahradenie bude dočasné, a to z dôvodu plánovanej komplexnej rekonštrukcie celého areálu. Do tej doby je potrebné prispôsobiť areál resp. herné zóny tak, aby bolo možné a bezpečné ich ďalej využívať obyvateľmi okolitej zástavby a návštevníkmi Štrkoveckého jazera. Nové herné prvky budú osadené tak, aby bola možná ich následná demontáž pred realizáciou celkovej rekonštrukcie areálu a zároveň ich bolo možné opätovne využiť a osadiť v iných areáloch a pozemkoch verejného obstarávateľa, t.j. na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Navrhované rozmiestnenie herných prvkov sa pri realizácii môže upraviť podľa požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa v rámci vymedzených plôch, resp. dotknutých parciel, s dodržaním ochranných zón prvkov a ich požiadaviek na kvalitu dopadovej plochy. Dopadová plocha hracích prvkov bude tvorená z premývaného štrku fr. 4-8 mm (zabezpečuje verejný obstarávateľ). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Príloha č. 6 Zmluva o dielo, Príloha č. 7 Technická správa, Príloha č. 5 Výkaz výmer a Príloha č. 8 Projektová dokumentácia.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1273694
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Ružinov (ID: 75816)
 • Zákazka: Dodanie a montáž hracích prvkov - Areál hier Radosť Štrkovec (ID: 496873)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • IČO: 00603155
 • DIČ: 2020699516
 • Internetová adresa (URL): https://www.ruzinov.sk
 • Adresa
 • Ulica: Mierová
 • Číslo: 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82705
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie verejného obstarávania
 • E-mail: beata.simorova@ruzinov.sk
 • Telefónne číslo: +421248284405
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6555
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: CS: OkD/912/2024
 • Názov: Dodanie a montáž hracích prvkov - Areál hier Radosť Štrkovec
 • Opis: Predmetom zákazky je čiastočná revitalizácia existujúceho priestoru určeného pre hru a aktívny oddych detí a občanov v rámci existujúceho športovo-oddychového areálu pri Štrkoveckom jazere, v Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta na pozemku vedenom reg. „C“ číslo parcely 15279/1, 15284/110, k. ú. Ružinov. Pozemok je rovinatý. Zámerom verejného obstarávateľa je v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu existujúcich hracích prvkov, ich demontáž a nahradenie novými certifikovanými hernými prvkami. Toto nahradenie bude dočasné, a to z dôvodu plánovanej komplexnej rekonštrukcie celého areálu. Do tej doby je potrebné prispôsobiť areál resp. herné zóny tak, aby bolo možné a bezpečné ich ďalej využívať obyvateľmi okolitej zástavby a návštevníkmi Štrkoveckého jazera. Nové herné prvky budú osadené tak, aby bola možná ich následná demontáž pred realizáciou celkovej rekonštrukcie areálu a zároveň ich bolo možné opätovne využiť a osadiť v iných areáloch a pozemkoch verejného obstarávateľa, t.j. na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Navrhované rozmiestnenie herných prvkov sa pri realizácii môže upraviť podľa požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa v rámci vymedzených plôch, resp. dotknutých parciel, s dodržaním ochranných zón prvkov a ich požiadaviek na kvalitu dopadovej plochy. Dopadová plocha hracích prvkov bude tvorená z premývaného štrku fr. 4-8 mm (zabezpečuje verejný obstarávateľ). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Príloha č. 6 Zmluva o dielo, Príloha č. 7 Technická správa, Príloha č. 5 Výkaz výmer a Príloha č. 8 Projektová dokumentácia.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 125 558.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zariadenie ihrísk
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 37535290, 37535210, 37535240, 45000000, 45236210, 45255400
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Stavebný pozemok je umiestnený na parcelách č. reg. „C“, č. 15279/1 a 15284/110, k. ú. Ružinov, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území mesta Bratislava, MČ Ružinov, ul. Bajkalská pri jazere Štrkovec.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. 2. podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO. 2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. 3. Vzorky podľa bodu 13.7.2 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť Výzvy na predkladanie ponúk je potrebné predložiť osobne, prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa v uzavretom obale s uvedením názvu, sídla, miesta podnikania uchádzača a hesla "Vzorky - Areál hier Radosť Štrkovec" - Neotvárať. Vzorky uchádzač doručí v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 16 Výzvy na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa: Mestská časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodanie a montáž hracích prvkov - Areál hier Radosť Štrkovec
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: CS: OkD/912/2024
 • Názov : Dodanie a montáž hracích prvkov - Areál hier Radosť Štrkovec
 • Opis: Predmetom zákazky je čiastočná revitalizácia existujúceho priestoru určeného pre hru a aktívny oddych detí a občanov v rámci existujúceho športovo-oddychového areálu pri Štrkoveckom jazere, v Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta na pozemku vedenom reg. „C“ číslo parcely 15279/1, 15284/110, k. ú. Ružinov. Pozemok je rovinatý. Zámerom verejného obstarávateľa je v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu existujúcich hracích prvkov, ich demontáž a nahradenie novými certifikovanými hernými prvkami. Toto nahradenie bude dočasné, a to z dôvodu plánovanej komplexnej rekonštrukcie celého areálu. Do tej doby je potrebné prispôsobiť areál resp. herné zóny tak, aby bolo možné a bezpečné ich ďalej využívať obyvateľmi okolitej zástavby a návštevníkmi Štrkoveckého jazera. Nové herné prvky budú osadené tak, aby bola možná ich následná demontáž pred realizáciou celkovej rekonštrukcie areálu a zároveň ich bolo možné opätovne využiť a osadiť v iných areáloch a pozemkoch verejného obstarávateľa, t.j. na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Navrhované rozmiestnenie herných prvkov sa pri realizácii môže upraviť podľa požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa v rámci vymedzených plôch, resp. dotknutých parciel, s dodržaním ochranných zón prvkov a ich požiadaviek na kvalitu dopadovej plochy. Dopadová plocha hracích prvkov bude tvorená z premývaného štrku fr. 4-8 mm (zabezpečuje verejný obstarávateľ). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Príloha č. 6 Zmluva o dielo, Príloha č. 7 Technická správa, Príloha č. 5 Výkaz výmer a Príloha č. 8 Projektová dokumentácia.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 125 558.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zariadenie ihrísk
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 37535290, 37535210, 37535240, 45000000, 45236210, 45255400
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Stavebný pozemok je umiestnený na parcelách č. reg. „C“, č. 15279/1 a 15284/110, k. ú. Ružinov, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území mesta Bratislava, MČ Ružinov, ul. Bajkalská pri jazere Štrkovec
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 8
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom • bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom preukazujúcich ich uskutočnenie, • bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal, realizáciu min. 3 zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky v min. kumulatívnej výške 110 000 EUR bez DPH. 2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť potvrdením, že bude mať počas celého trvania plnenia predmetu zákazky k dispozícii 1 experta spĺňajúceho stanovené požiadavky, Požiadavky na odbornú spôsobilosť experta uchádzač preukáže: 1. Predložením profesijného životopisu 2. Predložením Osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného doklady Kľúčový expert č. 1 – stavbyvedúci – 1 osoba - musí mať min. stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania a odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho minimálne 5 rokov, preukáže profesijným životopisom, - musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na kategóriu Pozemné stavby a architektúru, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Nosné konštrukcie, Civil enginering alebo ekvivalent. 3. podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 4. podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy, Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť. - Uchádzač predloží platný certifikát o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), resp. registráciu v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva pre stavebnú činnosť. Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/657/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚL 342, 22.12.2009) v platnom znení. 5. Podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní - ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo 2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - Uchádzač predloží produktové listy (technické listy) potvrdené pečiatkou a podpisom výrobcu s obrazovou vizualizáciou k jednotlivým hracím prvkom, v zmysle STN EN 1176, STN EN 1177 a dopadovej plochy (gumená zatrávňovacia rohož) a príslušenstva hracích plôch a certifikáty prvkov, ktoré preukážu zhodu s normami. Bezpečnostný certifikát v zmysle noriem STN EN 14 960, STN EN 1176 a produktové listy (technické listy) k „Vzduchová skákacia trampolína“. - Uchádzač predloží nasledovné vzorky: - Hliníkové spojky (vajíčka) na spojoch lán – 1 kus - Polyesterové lano o dĺžke min. 20 cm - Hliníkové T – spojky na laná – ukončovaní diel – 1 ks - Pohyblivý liatinový kĺb v tvare U – spojená laná a zostavy – 1 ks - HPL plast vo farbe požadovanej podľa vizuálu v technickom liste vežovej zostavy – min. rozmer 10x10 cm - Fólia z ktorej je vyrobená trampolína, min. rozmer 10x10 cm
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou za predmet zákazky v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí vzostupne.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby táto vytvorila právnu formu. Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní odporúča, aby členovia skupiny dodávateľov splnomocnili jedného z jej členov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov, ktoré v súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní bude potrebné a vhodné vykonať. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorej predmetom bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 21.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky predložené prostredníctvom IS EVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk. Na otváraní ponúk verejný obstarávateľ zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému IS EVO ver.18.0, ktorý umožňuje využiť funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Online – Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom v systéme IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/496873
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496873
 • Označenie dokumentu/zákazky: Výzva na predkladanie ponúk, Príloha č. 1 až 8
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)