Stavebné úpravy športového ihriska v Stupave

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebné úpravy športového ihriska v Stupave
Kód zákazky: Stupava VO_02_2024
Kód oznámenia: 3962 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 212 749,21 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Stupava
Adresa: Hlavná
90031 Stupava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Hlavná Stupava 90031 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce – stavebné úpravy na športovom ihrisku v meste Stupava.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Stupava

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274540
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Stupava (ID: 49262)
 • Zákazka: Stavebné úpravy športového ihriska v Stupave (ID: 497198)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 7b1e40a3-9d33-4e1f-ba04-72bad7b1cb7f
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Stupava
 • IČO: 00305081
 • DIČ: 2020643724
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 24
 • Mesto: Stupava
 • PSČ: 90031
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Stupava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4152
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Stupava VO_02_2024
 • Názov: Stavebné úpravy športového ihriska v Stupave
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce – stavebné úpravy na športovom ihrisku v meste Stupava.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Stupava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO. 1.2 Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO: 1.2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ZHS“) v súlade s § 152 ZVO. 1.2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO. Bližšie informácie sú uvedené v KAPITOLE C. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Stavebné úpravy športového ihriska v Stupave
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: Stupava VO_02_2024
 • Názov : Stavebné úpravy športového ihriska v Stupave
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce – stavebné úpravy na športovom ihrisku v meste Stupava. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí KAPITOLA B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 212 749.21
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Stupava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Zo zoznamu stavebných prác / potvrdení o uspokojivom vykonaní stavebných prác musí vyplynúť, že celková hodnota realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v rozhodnom období bola kumulatívne minimálne 100 000,- EUR bez DPH (slovom stotisíc euro). Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky verejný obstarávateľ považuje stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii, úprave alebo revitalizácii stavieb klasifikovaných v zmysle Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z. z. ako športové ihriská (trieda 2411). Bližšie informácie sú uvedené v KAPITOLE C. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na experta: Expert č. 1: Stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby: • expert musí disponovať platným oprávnením na výkon činnosti stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu podľa príslušných právnych predpisov. Bližšie informácie sú uvedené v KAPITOLE C. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie elektronických ponúk v elektronickom systéme EVO sa uskutoční elektronicky - online. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497198
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497198
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)