Športový areál Komenského - Sabinov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Športový areál Komenského - Sabinov
Kód zákazky: 1/2024
Kód oznámenia: 3867 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45236110-4
Predpokladaná hodnota: 316 061,62 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Sabinov
Adresa: Námestie slobody
08301 Sabinov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Námestie slobody Sabinov 08301 Slovensko Športový areál ZŠ Komenského v Sabinove, parc. č. 626/1.

Popis

Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Sabinov. Športový areál sa nachádza v areáli ZŠ Komenského. Jedná sa o verejne prístupný priestor športovísk s atletickou dráhou, futbalovým ihriskom workoutovým ihriskom. Objekt stavby je z funkčného hľadiska rozšírením a kapacitným zväčšením areálu s dnes už používanou EPDM atletickou dráhou a workoutovým ihriskom. Cieľom projektu je priniesť obyvateľom mesta Sabinov viac príležitostí na oddych a voľnočasové športové aktivity výstavbou dvoch moderných ihrísk pre kolektívne športy.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Sabinov

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1273953
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Sabinov (ID: 22978)
 • Zákazka: Športový areál Komenského - Sabinov (ID: 496966)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 613c44b6-68c7-4112-aa44-80b34068ab98
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Sabinov
 • IČO: 00327735
 • DIČ: 2020711726
 • Adresa
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 57
 • Mesto: Sabinov
 • PSČ: 08301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Sabinov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5972
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov: Športový areál Komenského - Sabinov
 • Opis: Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Sabinov. Športový areál sa nachádza v areáli ZŠ Komenského. Jedná sa o verejne prístupný priestor športovísk s atletickou dráhou, futbalovým ihriskom workoutovým ihriskom. Objekt stavby je z funkčného hľadiska rozšírením a kapacitným zväčšením areálu s dnes už používanou EPDM atletickou dráhou a workoutovým ihriskom. Cieľom projektu je priniesť obyvateľom mesta Sabinov viac príležitostí na oddych a voľnočasové športové aktivity výstavbou dvoch moderných ihrísk pre kolektívne športy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 316 061.62
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Sabinov
 • PSČ: 083 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Športový areál ZŠ Komenského v Sabinove, parc. č. 626/1.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO resp. podľa § 152 ZVO. V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ZVO, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c) a písm. e) ZVO, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e) ZVO z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: 1. Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom elektronickej platformy s využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO"). 2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať prostredníctvom elektronickej platformy, ktorej funkcionalita je zabezpečená využitím IS EVO. V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné). 3. V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie 4. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa § 33 ods. 2 ZVO. 5. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah podľa § 34 ods. 3 ZVO. 6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 7. V zmysle § 112 ods. 7 písm. b) ZVO verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Športový areál Komenského - Sabinov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov : Športový areál Komenského - Sabinov
 • Opis: Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Sabinov. Športový areál sa nachádza v areáli ZŠ Komenského. Jedná sa o verejne prístupný priestor športovísk s atletickou dráhou, futbalovým ihriskom workoutovým ihriskom. Objekt stavby je z funkčného hľadiska rozšírením a kapacitným zväčšením areálu s dnes už používanou EPDM atletickou dráhou a workoutovým ihriskom. Cieľom projektu je priniesť obyvateľom mesta Sabinov viac príležitostí na oddych a voľnočasové športové aktivity výstavbou dvoch moderných ihrísk pre kolektívne športy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 316 061.62
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Sabinov
 • PSČ: 083 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Športový areál ZŠ Komenského v Sabinove, parc. č. 626/1.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky
 • Opis podmienky účasti: 1. Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že: - uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; - pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. 2. Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie/ia požadované v bode 1.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky (výstavba alebo rekonštrukcia multifunkčných ihrísk resp. športových areálov), pričom preukáže, že celková hodnota stavebných prác na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch bola rovnaká alebo vyššia ako 300 000,- EUR bez DPH. Ak je celková zmluvná cena uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR, prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom sa zákazka uskutočnila, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa zákazka uskutočnila v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak sa zákazka viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť zákazky daného obdobia. Prepočet ceny takejto zákazky sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, že skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov formou príspevku z Fondu na podporu športu na základe „Zmluvy o poskytnutí príspevku z fondu na podporu športu“. 2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, nie však skôr ako po splnení odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka spočíva v nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PP z Fondu na podporu športu. 3. V zmysle ZoD je Zhotoviteľ povinný zložiť výkonovú záruku vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Podrobné podmienky zloženia výkonovej záruky sú uvedené v ZoD.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk prebehne online v systéme ePVO. Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 2 ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: ARR PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov. Otváranie ponúk prebehne online v systéme ePVO.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka sa požaduje vo výške 9 000,- EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/496966
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/496966
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania - IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)