PD Rozšírenie kapacít existujúceho sociálnozdravotného zariadenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PD Rozšírenie kapacít existujúceho sociálnozdravotného zariadenia
Kód zákazky: 2/2024/LD
Kód oznámenia: 3734 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 30 894,89 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda
95006 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Štefánikova trieda Nitra 95006 Slovensko Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch a ich prílohách. Predmetom zákazky je zároveň vykonávanie odborného autorského dohľadu v zmysle zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta. Obhliadku miesta je možné vykonať počas lehoty na predkladanie ponúk po predchádzajúcom dohovore v súlade s pravidlami komunikácie prostredníctvom podanej žiadosti v systéme IS EVO.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Nitra

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274124
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Nitra (ID: 68326)
 • Zákazka: PD Rozšírenie kapacít existujúceho sociálnozdravotného zariadenia (ID: 497030)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Nitra
 • IČO: 00308307
 • DIČ: 2021102853
 • Adresa
 • Ulica: Štefánikova trieda
 • Číslo: 60
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 95006
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4401
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2/2024/LD
 • Názov: PD Rozšírenie kapacít existujúceho sociálnozdravotného zariadenia
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch a ich prílohách. Predmetom zákazky je zároveň vykonávanie odborného autorského dohľadu v zmysle zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta. Obhliadku miesta je možné vykonať počas lehoty na predkladanie ponúk po predchádzajúcom dohovore v súlade s pravidlami komunikácie prostredníctvom podanej žiadosti v systéme IS EVO.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 30 894.89
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: PD Rozšírenie kapacít existujúceho sociálnozdravotného zariadenia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/2024/LD
 • Názov : PD Rozšírenie kapacít existujúceho sociálnozdravotného zariadenia
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch a ich prílohách. Predmetom zákazky je zároveň vykonávanie odborného autorského dohľadu v zmysle zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta. Obhliadku miesta je možné vykonať počas lehoty na predkladanie ponúk po predchádzajúcom dohovore v súlade s pravidlami komunikácie prostredníctvom podanej žiadosti v systéme IS EVO.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 30 894.89
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 75
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: a) podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je oprávnený uskutočňovať práce, poskytovať služby alebo dodávať tovar ako je predmet zákazky. Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.(Príloha č.4) Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uvedené platí iba v prípade, že uchádzač má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: a) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO sa technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť preukazuje údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Nakoľko sa jedná o špecifický predmet zákazky je nevyhnutné, aby uchádzač preukázal, že má potrebné vzdelanie/kvalifikáciu na uspokojivé plnenie tejto zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží osvedčenie - Autorizovaný stavebný inžinier, v kategórii pre konštrukcie pozemných stavieb podľa aktuálne platnej legislatívy v SR, alebo ekvivalentom osvedčenia preukazujúcim predmetnú skutočnosť vydávaným v inom štáte ako SR.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Váha kritéria 100%.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní"). Používaním pojmu „uchádzač“ v tejto zákazke sa myslí/zahŕňa aj pojem „skupina dodávateľov“. Ak ponuku predloží skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, že táto skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od takéhoto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvárania zmluvy. V prípade, ak úspešným uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z. z., návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina, bude podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V prípade účasti skupiny je potrebné, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, prípadne ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (scan originálu alebo overenej fotokópie), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60. 95006 Nitra
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497030
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497030
 • Označenie dokumentu/zákazky: PD Rozšírenie kapacít existujúceho sociálnozdravotného zariadenia
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Nitra)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)