Materská škola Tehelná - zateplenie objektu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Materská škola Tehelná - zateplenie objektu
Kód zákazky: 2024/02/5/Te
Kód oznámenia: 3696 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 525 449,94 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Zvolen
Adresa: námestie Slobody
96001 Zvolen
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: námestie Slobody Zvolen 96001 Slovensko

Popis

V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy: - injektáž stien pred zateplením zo strany exteriéru v zóne ostreku - zateplenie obvodových stien objektu - zateplenie a rekonštrukcia strechy - výmena zvyšných okenných a dverných výplní otvorov - výmena (oprava, prekotvenie) klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy - rekonštrukcia okapového chodníka - zamurovanie otvorov - zateplenie podlahy na strope

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Zvolen

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1273961
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Zvolen (ID: 60778)
 • Zákazka: Materská škola Tehelná - zateplenie objektu (ID: 496962)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: de72e899-fcfd-413b-9d29-b39c27a61d6e
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Zvolen
 • IČO: 00320439
 • DIČ: 2021339430
 • Adresa
 • Ulica: námestie Slobody
 • Číslo: 22
 • Mesto: Zvolen
 • PSČ: 96001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Zvolen)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5345
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/02/5/Te
 • Názov: Materská škola Tehelná - zateplenie objektu
 • Opis: V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy: - injektáž stien pred zateplením zo strany exteriéru v zóne ostreku - zateplenie obvodových stien objektu - zateplenie a rekonštrukcia strechy - výmena zvyšných okenných a dverných výplní otvorov - výmena (oprava, prekotvenie) klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy - rekonštrukcia okapového chodníka - zamurovanie otvorov - zateplenie podlahy na strope
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 525 449.94
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Zvolen
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky § 32 zákona o verejnom obstarávaní v plnom rozsahu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Materská škola Tehelná – zateplenie objektu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/02/5/Te
 • Názov : Materská škola Tehelná – zateplenie objektu
 • Opis: V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy: - injektáž stien pred zateplením zo strany exteriéru v zóne ostreku - zateplenie obvodových stien objektu - zateplenie a rekonštrukcia strechy - výmena zvyšných okenných a dverných výplní otvorov - výmena (oprava, prekotvenie) klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy - rekonštrukcia okapového chodníka - zamurovanie otvorov - zateplenie podlahy na strope
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Zvolen
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Naplnenie minimálnych požiadaviek uchádzač preukáže predložením dokladu o uskutočnení: a) minimálne 3 úspešné realizácie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, z toho jedna referencia musí byť minimálne vo výške 500 000,00 EUR s DPH Za obdobný charakter verejný obstarávateľ považuje realizáciu zákaziek pozemných stavieb na súkromných alebo verejných budovách v týchto činnostiach: HSV + PSV, elektroinštalácia a bleskozvod. Bližší popis podmienok účasti je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže, že aspoň 1 pracovník je odborne spôsobilý vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/ 1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom. 1. odborná kvalifikácia v oblasti predmetu zákazky (pozemné stavby), uchádzač u stavbyvedúceho preukáže platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/ 1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom. 2. minimálne 5 rokov praxe v oblasti výkonu funkcie stavbyvedúceho na zákazkách rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, čo uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom, uvedením odbornej stavebnej praxe (verejný obstarávateľ na vysvetlenie uvádza, že minimálne 5 rokov odbornej praxe vo vyššie vymedzených oblastiach bude posudzovať od dátumu vydania dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie stavbyvedúceho). Naplnenie minimálnych požiadaviek na stavbyvedúceho uchádzač preukáže predložením týchto dokladov: 1.kópia osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa vyššie uvedených požiadaviek na stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby, resp. obdobné, ekvivalentné osvedčenia vydané v inom členskom štáte a 2. podpísaný profesijný životopis alebo ekvivalentný doklad s uvedením jeho odbornej stavebnej praxe.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní
 • Miesto otvárania ponúk: Miesto otvárania ponúk - on line sprístupnenie.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5345
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5345
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)