Lesná cesta Čierna Moldava - rekonštrukcia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lesná cesta Čierna Moldava - rekonštrukcia
Kód zákazky: 485 376
Kód oznámenia: 3683 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233223-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko

Popis

Lesná cesta Čierna Moldava – rekonštrukcia je účelová komunikácia 1L 4,0/30 so šírkou v korune 4,0 m, z toho vozovka 3,0 m a krajnice 2 x 0,5 m. Obnova vozovky je navrhnutá položením nového krytu z penetračného makadamu v hr. 12 cm. Pred zriadením nového krytu sa jestvujúce koľaje a znížené okraje vyplnia štrkodrvou. Rekonštrukcia lesnej cesty zahŕňa aj vybudovanie výhybní, ktorých je v súčasnosti málo. V projekte je navrhnutých 5 nových výhybní. Nová vozovka sa opatrí krajnicami v spodnej časti zemnými a vo vrchnej časti spevnenými štrkodrvou v hr. 5 cm. Odvodnenie v priečnom smere je zabezpečené priečnym sklonom vozovky, v pozdĺžnom smere pre bezpečné odvedenie povrchových vôd slúži rigol s trativodom, alebo priekopa. V rámci rekonštrukcie cesty sa navrhuje úprava a čiastočné spevnenie niektorých odvozných miest.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1273929
1. Základné údaje
 • Organizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ID: 7402)
 • Zákazka: Lesná cesta Čierna Moldava - rekonštrukcia (ID: 485376)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: bf8660ec-ef7b-4afe-9d4a-8f6e824bcc3c
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • IČO: 36038351
 • DIČ: 2020087982
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 8
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97566
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3951
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 485 376
 • Názov: Lesná cesta Čierna Moldava - rekonštrukcia
 • Opis: Lesná cesta Čierna Moldava – rekonštrukcia je účelová komunikácia 1L 4,0/30 so šírkou v korune 4,0 m, z toho vozovka 3,0 m a krajnice 2 x 0,5 m. Obnova vozovky je navrhnutá položením nového krytu z penetračného makadamu v hr. 12 cm. Pred zriadením nového krytu sa jestvujúce koľaje a znížené okraje vyplnia štrkodrvou. Rekonštrukcia lesnej cesty zahŕňa aj vybudovanie výhybní, ktorých je v súčasnosti málo. V projekte je navrhnutých 5 nových výhybní. Nová vozovka sa opatrí krajnicami v spodnej časti zemnými a vo vrchnej časti spevnenými štrkodrvou v hr. 5 cm. Odvodnenie v priečnom smere je zabezpečené priečnym sklonom vozovky, v pozdĺžnom smere pre bezpečné odvedenie povrchových vôd slúži rigol s trativodom, alebo priekopa. V rámci rekonštrukcie cesty sa navrhuje úprava a čiastočné spevnenie niektorých odvozných miest.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Obnova povrchu vozoviek
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 (osobné postavenie) ZVO musí uchádzač nasledovne preukázať: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitých predpisov. Právnická osoba predloží výpisy z registra trestov právnických osôb, výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní nie staršie ako tri mesiace. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 1.3 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 (Technická alebo odborná spôsobilosť) ZVO musí uchádzač preukázať: Podmienka účasti Spôsob preukázania a) § 34 ods. 1 písm. b) Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň: Splnenie podmienky uchádzač preukazuje zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Jedná sa o stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania, z ktorých minimálne jedna s
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Lesná cesta Čierna Moldava - rekonštrukcia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 485 376
 • Názov : Lesná cesta Čierna Moldava - rekonštrukcia
 • Opis: Lesná cesta Čierna Moldava – rekonštrukcia je účelová komunikácia 1L 4,0/30 so šírkou v korune 4,0 m, z toho vozovka 3,0 m a krajnice 2 x 0,5 m. Obnova vozovky je navrhnutá položením nového krytu z penetračného makadamu v hr. 12 cm. Pred zriadením nového krytu sa jestvujúce koľaje a znížené okraje vyplnia štrkodrvou. Rekonštrukcia lesnej cesty zahŕňa aj vybudovanie výhybní, ktorých je v súčasnosti málo. V projekte je navrhnutých 5 nových výhybní. Nová vozovka sa opatrí krajnicami v spodnej časti zemnými a vo vrchnej časti spevnenými štrkodrvou v hr. 5 cm. Odvodnenie v priečnom smere je zabezpečené priečnym sklonom vozovky, v pozdĺžnom smere pre bezpečné odvedenie povrchových vôd slúži rigol s trativodom, alebo priekopa. V rámci rekonštrukcie cesty sa navrhuje úprava a čiastočné spevnenie niektorých odvozných miest.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Obnova povrchu vozoviek
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnený návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov. Podkladom pre vyplnenie je „výkaz-výmer“, ktorý tvorí prílohu technickej projektovej dokumentácie .
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: „On-line“ v mieste OZ Východ a čase uvedenom v súťažných podkladoch
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=485376=3951
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/485376
 • Označenie dokumentu/zákazky: 485 376
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)