Budova základnej školy na parc. č. 157

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Budova základnej školy na parc. č. 157
Kód zákazky: 2024_SP_01
Kód oznámenia: 3783 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 140 372,49 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Podhorany
Adresa: Podhorany
05993 Podhorany
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Podhorany Bušovce 05993 Slovensko

Popis

Výstavba budovy základnej školy na parcele č. 157 v obci Podhorany v zmysle súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a zadania. Stavebné objekty: SO 01 - Vlastný objekt SO 02 - Odberné elektrické zariadenie SO 03 - Pripájací plynovod SO 04 - Vodovodná prípojka SO 05- Kanalizačná prípojka SO 06 - Kanalizačná prípojka dažďová + vsak SO 07 - Spevnené plochy

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Podhorany

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1272925
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Podhorany (ID: 38661)
 • Zákazka: Budova základnej školy na parc. č. 157 (ID: 496662)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 3a46bc18-191b-4243-9837-33517203bbfb
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Podhorany
 • IČO: 00326461
 • DIČ: 2020697250
 • Adresa
 • Ulica: Podhorany
 • Číslo: 114
 • Mesto: Bušovce
 • PSČ: 05993
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Podhorany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5857
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024_SP_01
 • Názov: Budova základnej školy na parc. č. 157
 • Opis: Výstavba budovy základnej školy na parcele č. 157 v obci Podhorany v zmysle súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a zadania. Stavebné objekty: SO 01 - Vlastný objekt SO 02 - Odberné elektrické zariadenie SO 03 - Pripájací plynovod SO 04 - Vodovodná prípojka SO 05- Kanalizačná prípojka SO 06 - Kanalizačná prípojka dažďová + vsak SO 07 - Spevnené plochy
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 140 372.49
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Obec Podhorany
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1.Verejný obstarávateľ požaduje pred uzatvorením zmluvy zložiť výkonovú zábezpeku. Spôsob zloženia zábezpeky je podrobne uvedené v súťažných podkladoch, časť Zmluva o dielo. 2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 ZVO má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom, ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Budova základnej školy na parc. č. 157
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024_SP_01
 • Názov : Budova základnej školy na parc. č. 157
 • Opis: Výstavba budovy základnej školy na parcele č. 157 v obci Podhorany v zmysle súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a zadania. Stavebné objekty: SO 01 - Vlastný objekt SO 02 - Odberné elektrické zariadenie SO 03 - Pripájací plynovod SO 04 - Vodovodná prípojka SO 05- Kanalizačná prípojka SO 06 - Kanalizačná prípojka dažďová + vsak SO 07 - Spevnené plochy
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 140 372.49
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Podhorany parcela č. 157
 • PSČ: 059 93
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zákazka bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti, Vykonávateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie - Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f),
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle: § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: predložením čestného vyhlásenia. ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI: Preukazovanie osobného postavenia uchádzača vyplýva zo zákona. V zmysle: § 32 ods. 2 písm. e) zákona doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) - oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží: a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky. nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia tejto zákazky vo Vestníku verejného obstarávania. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu/vyjadrenia: - nie je a nebol za dané obdobie v nepovolenom debete, - v prípade splácania úveru dodržuje a za dané obdobie dodržiaval splátkový kalendár, - bežný účet uchádzača nie je a nebol za dané obdobie predmetom exekúcie. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. b) podpísané čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predložil, nemá vedené ďalšie účty ani ďalšie záväzky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b), c), d), g), a l) v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Opis podmienky účasti: V Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496662
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Toto kritérium obsahuje celkovú cenu za predmet obstarávania v EUR. Cena musí obsahovať všetky náklady na prípravu, výstavbu a záručnú dobu za dielo. Maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet obstarávania a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie celkovej ceny za predmet obstarávania ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny za predmet obstarávania platnej ponuky a navrhovanej celkovej ceny za predmet obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Počet bodov za dané kritérium = (Hodnota najvýhodnejšej ponuky / Hodnota posudzovanej ponuky) x Maximálny počet bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 80
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet obstarávania
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratším časom v týždňoch potrebným na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie času potrebného na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najkratšieho času potrebného na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska platnej ponuky a času potrebného na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Počet bodov za dané kritérium = (Hodnota najvýhodnejšej ponuky / Hodnota posudzovanej ponuky) x Maximálny počet bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 20
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska (v týždňoch)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Podhorany)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Podhorany)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 54 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: Obecný úrad Podhorany, Podhorany 114, 059 93 Bušovce
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku v zmysle § 112 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 20.000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR). Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v bode Zábezpeka ponuky.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496662
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/495584
 • Označenie dokumentu/zákazky: Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO verzia 18.0
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Podhorany)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Podhorany)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)