Havária vyrovnávacích nádrží bazéna

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Havária vyrovnávacích nádrží bazéna
Kód zákazky: HAV_01_2024
Kód oznámenia: 3545 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45111300-1
Predpokladaná hodnota: 14 730,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 5.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Staničná
Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Staničná Trenčín Slovensko

Popis

Predmetom zadania je výmena súčasných technicky nevyhovujúcich vyrovnávacích nádrží v suteréne bazéna. Priestor je obmedzený, nízky strop, umiestnená celá technológia bazéna. Súčasťou realizácie je aj spustenie do prevádzky – odskúšanie. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v Súťažných dokumentoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1273467
1. Základné údaje
 • Organizácia: Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín (ID: 33362)
 • Zákazka: Havária vyrovnávacích nádrží bazéna (ID: 496794)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
 • IČO: 37922467
 • DIČ: 2022055134
 • Adresa
 • Ulica: Staničná
 • Číslo: 4
 • Mesto: Trenčín
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/16322
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: HAV_01_2024
 • Názov: Havária vyrovnávacích nádrží bazéna
 • Opis: Predmetom zadania je výmena súčasných technicky nevyhovujúcich vyrovnávacích nádrží v suteréne bazéna. Priestor je obmedzený, nízky strop, umiestnená celá technológia bazéna. Súčasťou realizácie je aj spustenie do prevádzky – odskúšanie. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v Súťažných dokumentoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 14 730.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Demontážne práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Vyrovnávacie práce
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti: 1. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať predmet zákazky [ § 32 ods. 1 písm. e) ZVO ] – preukáže napr.: výpisom z obchodného/živnostenského registra a pod. 2. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu [§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO] – preukáže čestným vyhlásením Príloha č. 4 U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (existencia konfliktu záujmov) – preukáže čestným vyhlásením Príloha č. 4. Verený obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní; ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Havária vyrovnávacích nádrží bazéna
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: HAV_01_2024
 • Názov : Havária vyrovnávacích nádrží bazéna
 • Opis: Predmetom zadania je výmena súčasných technicky nevyhovujúcich vyrovnávacích nádrží v suteréne bazéna. Priestor je obmedzený, nízky strop, umiestnená celá technológia bazéna. Súčasťou realizácie je aj spustenie do prevádzky – odskúšanie. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v Súťažných dokumentoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Demontážne práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Vyrovnávacie práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená v mene eur s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496794
 • Označenie dokumentu/zákazky: HAV_01_2024
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)