Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Beňovského

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Beňovského
Kód zákazky: 3/2024
Kód oznámenia: 3379 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214210-5
Predpokladaná hodnota: 80 306,62 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 2.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Žatevná
84402 Bratislava - mestská časť Dúbravka
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Žatevná Bratislava - mestská časť Dúbravka 84402 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia malej telocvične v ZŠ Beňovského 1 v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Zákazka pozostáva z opravy stien a existujúcej nosnej oceľovej konštrukcie, náterov a opätovného osadenia mreží na okná, dodávky a montáže nového dreveného obkladu stien, výmeny podlahy v telocvični za športový odpružený systém spĺňajúci technické špecifikácie uvedené v PD, výmeny a náterov radiátorov, výmeny svietidiel a nových elektrických rozvodov podľa priloženého Výkazu-výmer a podrobnej projektovej dokumentácie.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1272978
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Dúbravka (ID: 54431)
 • Zákazka: Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Beňovského (ID: 496668)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
 • IČO: 00603406
 • DIČ: 2020919120
 • Adresa
 • Ulica: Žatevná
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Dúbravka
 • PSČ: 84402
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : PhDr. Kristína Juhászová
 • E-mail: klient@tenders.sk
 • Telefónne číslo: +421903999347
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Dúbravka)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6560
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 3/2024
 • Názov: Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Beňovského
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia malej telocvične v ZŠ Beňovského 1 v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Zákazka pozostáva z opravy stien a existujúcej nosnej oceľovej konštrukcie, náterov a opätovného osadenia mreží na okná, dodávky a montáže nového dreveného obkladu stien, výmeny podlahy v telocvični za športový odpružený systém spĺňajúci technické špecifikácie uvedené v PD, výmeny a náterov radiátorov, výmeny svietidiel a nových elektrických rozvodov podľa priloženého Výkazu-výmer a podrobnej projektovej dokumentácie.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 80 306.62
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle ZVO
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Beňovského
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Beňovského
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia malej telocvične v ZŠ Beňovského 1 v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Zákazka pozostáva z opravy stien a existujúcej nosnej oceľovej konštrukcie, náterov a opätovného osadenia mreží na okná, dodávky a montáže nového dreveného obkladu stien, výmeny podlahy v telocvični za športový odpružený systém spĺňajúci technické špecifikácie uvedené v PD, výmeny a náterov radiátorov, výmeny svietidiel a nových elektrických rozvodov podľa priloženého Výkazu-výmer a podrobnej projektovej dokumentácie.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením názvu zákazky, cien, lehôt dodania, miesta realizácie a odberateľov, kontakt na zodpovednú osobu odberateľa (telefonický kontakt, email kontakt). Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Dokladom je referencia, ak odberateľom: a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto Zákona, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 2. Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod 1.: Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie min. 3 zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru v kumulatívnom objeme v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky za posledných 5 rokov. 3. Zoznam stavebných prác sa vydokladuje referenciami podľa § 12 ZVO, alebo potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác objednávateľom pri splnení podmienok podľa bodu 2. Zverejnené referencie postačuje doložiť linkom ich umiestnenia.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:30
 • Miesto otvárania ponúk: E-VO s.r.o.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Označenie dokumentu/zákazky: Výzva na predkladanie ponúk
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)