PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY ŽEMBEROVCE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY ŽEMBEROVCE
Kód zákazky: 2024/PLZ02
Kód oznámenia: 3260 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 557 815,55 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 15:30
Vyhlásenie: 2.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Žemberovce
Adresa: SNP
93502 Žemberovce
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: SNP Žemberovce 93502 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY ŽEMBEROVCE Jestvujúca predmetná materská škola sa nachádza v intraviláne obce Žemberovce na parcele číslo KN-C 218/16 (katastrálne územie Dolné Žemberovce) v okrese Levice. Pôvodná materská škola je samostatne stojaci objekt na rovinatom pozemku dopravne napojený cez areálovú asfaltovú komunikáciu na miestnu prístupovú asfaltovú komunikáciu III. triedy č. 1550 na parcele číslo 1891/1. Výstavba materskej školy bola realizovaná približne v roku 1968. V rokoch 2001 a 2009 bola budova materskej školy rekonštruovaná. Objekt je jednopodlažný prízemný, pozostáva z jedného nadzemného podlažia (prízemie). Strecha je plochá v miernom spáde min. 2 % s celoobvodovou atikou. Vyspádovaná je od stredu na obidve strany do cezatikového žľabu. Strešná krytina je asfaltová živičná – asfaltové pásy. Materská škola je prístupná zo severozápadnej strany od miestnej areálovej komunikácie. Pozostáva z jestvujúcej časti – pavilón „A“ a z navrhovanej prístavby a spojovacej chodby – pavilón „B“. Jestvujúca materská škola je dvojtriedna s počtom 44 detí vo veku tri až šesť rokov s celodennou výchovou a predprimárnym vzdelávaním. Cieľom projektu je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejnej budovy materskej školy, pričom sa zlepší jej energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia možnosti jej využívania verejnosťou. Zároveň navrhovanou prístavbou sa zvýši kapacita materskej školy. Jestvujúce priestory materskej školy sú nedostatočné, kapacitne poddimenzované. Navýši sa kapacita materskej školy z pôvodných 44 miest o nových 48 miest/kapacít. Navrhovaná prístavba materskej školy bude dvojtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. V každej triede bude 24 detí vo veku päť až šesť rokov. Z dispozične – prevádzkového hľadiska bude prístavba materskej školy nezávislý prevádzkový celok. Dispozičné riešenie jestvujúceho objektu zostáva ponechané bez zmeny. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY Navrhovaná stavba bude členená na jeden stavebný objekt : SO 01 – Prístavba materskej školy. - v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie v prílohe!

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Žemberovce

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1272669
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Žemberovce (ID: 86198)
 • Zákazka: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY ŽEMBEROVCE (ID: 496589)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 265702c8-a4cd-4524-b090-0aabf25f113b
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Žemberovce
 • IČO: 00307700
 • DIČ: 2021022960
 • Adresa
 • Ulica: SNP
 • Číslo: 39
 • Mesto: Žemberovce
 • PSČ: 93502
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Zuzana Kruteková
 • E-mail: matuskova.vos@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421904223613
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Žemberovce)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4364
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/PLZ02
 • Názov: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY ŽEMBEROVCE
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY ŽEMBEROVCE Jestvujúca predmetná materská škola sa nachádza v intraviláne obce Žemberovce na parcele číslo KN-C 218/16 (katastrálne územie Dolné Žemberovce) v okrese Levice. Pôvodná materská škola je samostatne stojaci objekt na rovinatom pozemku dopravne napojený cez areálovú asfaltovú komunikáciu na miestnu prístupovú asfaltovú komunikáciu III. triedy č. 1550 na parcele číslo 1891/1. Výstavba materskej školy bola realizovaná približne v roku 1968. V rokoch 2001 a 2009 bola budova materskej školy rekonštruovaná. Objekt je jednopodlažný prízemný, pozostáva z jedného nadzemného podlažia (prízemie). Strecha je plochá v miernom spáde min. 2 % s celoobvodovou atikou. Vyspádovaná je od stredu na obidve strany do cezatikového žľabu. Strešná krytina je asfaltová živičná – asfaltové pásy. Materská škola je prístupná zo severozápadnej strany od miestnej areálovej komunikácie. Pozostáva z jestvujúcej časti – pavilón „A“ a z navrhovanej prístavby a spojovacej chodby – pavilón „B“. Jestvujúca materská škola je dvojtriedna s počtom 44 detí vo veku tri až šesť rokov s celodennou výchovou a predprimárnym vzdelávaním. Cieľom projektu je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejnej budovy materskej školy, pričom sa zlepší jej energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia možnosti jej využívania verejnosťou. Zároveň navrhovanou prístavbou sa zvýši kapacita materskej školy. Jestvujúce priestory materskej školy sú nedostatočné, kapacitne poddimenzované. Navýši sa kapacita materskej školy z pôvodných 44 miest o nových 48 miest/kapacít. Navrhovaná prístavba materskej školy bude dvojtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. V každej triede bude 24 detí vo veku päť až šesť rokov. Z dispozične – prevádzkového hľadiska bude prístavba materskej školy nezávislý prevádzkový celok. Dispozičné riešenie jestvujúceho objektu zostáva ponechané bez zmeny. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY Navrhovaná stavba bude členená na jeden stavebný objekt : SO 01 – Prístavba materskej školy. - v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie v prílohe!
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 557 815.55
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Žemberovce
 • PSČ: 93502
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje: 1.1.doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, 1.2.doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace, 1.3.doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace, 1.4.doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, 1.5.dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky - doklad uchádzač nepredkladá, podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ získa z registra právnických osôb, 1.6.doloženým čestným vyhlásením (ČV) preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. 1.7.podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ (VOb), 1.8.podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje VOb. 1.9.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť ČV podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 1.10.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút ČV, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 1.11.Hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. VOb uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. VOb musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. VOb pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa §152 ods. 3 ZVO. 1.12.Ak dôjde k zmene údajov vedených v ZHS, hospodársky subjekt je podľa § 156 ZVO povinný oznámiť túto zmenu ÚVO do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu. Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v ZHS doložiť doklad podľa prvej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 1.13.Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS predloží v ponuke doklady- naskenované originály podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 ZVO. Verejný obstarávateľ ako orgán verejnej správy má oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, a preto: Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady: podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade nepredloženie dokladu podľa § 32 ods.2 písm.a) - je uchádzač na poskytnutie údajov z registra trestov musí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad o udelení súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov. 1.14.Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom (viď vzor Príloha č. 11 k SP) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO (viď Príloha č.9 k SP). 1.15.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO. 1.16.V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), konkrétne informačného systému - Registra právnických osôb. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY ŽEMBEROVCE
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/PLZ02
 • Názov : PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY ŽEMBEROVCE
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY ŽEMBEROVCE Jestvujúca predmetná materská škola sa nachádza v intraviláne obce Žemberovce na parcele číslo KN-C 218/16 (katastrálne územie Dolné Žemberovce) v okrese Levice. Pôvodná materská škola je samostatne stojaci objekt na rovinatom pozemku dopravne napojený cez areálovú asfaltovú komunikáciu na miestnu prístupovú asfaltovú komunikáciu III. triedy č. 1550 na parcele číslo 1891/1. Výstavba materskej školy bola realizovaná približne v roku 1968. V rokoch 2001 a 2009 bola budova materskej školy rekonštruovaná. Objekt je jednopodlažný prízemný, pozostáva z jedného nadzemného podlažia (prízemie). Strecha je plochá v miernom spáde min. 2 % s celoobvodovou atikou. Vyspádovaná je od stredu na obidve strany do cezatikového žľabu. Strešná krytina je asfaltová živičná – asfaltové pásy. Materská škola je prístupná zo severozápadnej strany od miestnej areálovej komunikácie. Pozostáva z jestvujúcej časti – pavilón „A“ a z navrhovanej prístavby a spojovacej chodby – pavilón „B“. Jestvujúca materská škola je dvojtriedna s počtom 44 detí vo veku tri až šesť rokov s celodennou výchovou a predprimárnym vzdelávaním. Cieľom projektu je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejnej budovy materskej školy, pričom sa zlepší jej energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia možnosti jej využívania verejnosťou. Zároveň navrhovanou prístavbou sa zvýši kapacita materskej školy. Jestvujúce priestory materskej školy sú nedostatočné, kapacitne poddimenzované. Navýši sa kapacita materskej školy z pôvodných 44 miest o nových 48 miest/kapacít. Navrhovaná prístavba materskej školy bude dvojtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. V každej triede bude 24 detí vo veku päť až šesť rokov. Z dispozične – prevádzkového hľadiska bude prístavba materskej školy nezávislý prevádzkový celok. Dispozičné riešenie jestvujúceho objektu zostáva ponechané bez zmeny. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY Navrhovaná stavba bude členená na jeden stavebný objekt : SO 01 – Prístavba materskej školy. - v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie v prílohe!
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 557 815.55
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Žemberovce
 • PSČ: 93502
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.07.2025
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 10
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods.1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Splnenie podmienky účasti uchádzač preukazuje podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: a. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie b. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Uchádzač preukáže referencie v minimálnej výške 500 000,00 Eur bez DPH za posudzované obdobie Referencie musia byť rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 ZVO
 • Opis podmienky účasti: Splnenie podmienky účasti uchádzač preukazuje podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 Zákona o verejnom obstarávaní nasledovne: Uchádzač predloží originál, resp. úradne overenú kópiu, platného certifikátu kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001, ktorá pokrýva činnosti, ktoré sú predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác, vydaného nezávislou inštitúciou,ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou , prípadne jeho ekvivalent osvedčujúci zavedenie rovnocenných opatrení podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov a prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 Zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 alebo OHSAS 18001 , vydaného nezávislou inštitúciou,ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorá stanovuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci ochrany zdravia pri práci.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 ZVO
 • Opis podmienky účasti: Splnenie podmienky účasti uchádzač preukazuje podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 Zákona o verejnom obstarávaní nasledovne: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu systému environmentálneho manažérstva EMAS, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorý popisuje požiadavky na systém riadenia, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s činnosťou organizácie. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH v prípade platiteľa DPH alebo cena celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za uskutočnenie predmetu zákazky vrátane DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky uskutočnenia predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu Zmluvy o dielo.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Žemberovce)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Žemberovce)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 15:30
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 16:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky a zároveň na obecnom úrade SNP 375/39, 935 02 Žemberovce. Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému EVO - ponuky budú sprístupnené aj elektronicky tzn. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuky do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky a zároveň na obecnom úrade SNP 375/39, 935 02 Žemberovce.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 15 000,00 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené v bode 17. súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496589
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/496589
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania - IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Žemberovce)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Žemberovce)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)