Rozšírenie kapacity ZŠ Kupeckého - stavba

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie kapacity ZŠ Kupeckého - stavba
Kód zákazky: 03/2024
Kód oznámenia: 3214 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214210-5
Predpokladaná hodnota: 1 984 683,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Pezinok
Adresa: Radničné námestie
90214 Pezinok
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Radničné námestie Pezinok 90214 Slovensko Pezinok, parcela: C-KN 773/1, 773/4, 773/11 katastrálne územie: Pezinok, Obec: Pezinok, Okres: Pezinok, kraj: Bratislavský

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce na dvojpodlažnej prístavbe k Základnej škole J. Kupeckého v Pezinku. Navrhovaná dvojpodlažná prístavba s plochou extenzívnou strechou bude napojená na juhovýchodné krídlo objektu na každom poschodí. Prístavba bude mať samostatné vstupy z exteriéru zo západnej a severnej strany. Na prízemí budú situované štyri kmeňové triedy (4x29 žiakov), zborovňa, sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov, serverovňa a sklad. Na poschodí budú situované tri kmeňové triedy (3x29 žiakov), jedna špeciálna učebňa pre 20 žiakov, zborovňa, sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov, kancelária školskej psychologičky a technická miestnosť. Objekt bude založený na základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie budú murované z brúsenej tehly na tenkovrstvovú lepiacu maltu, vodorovné nosné konštrukcie budú monolitické železobetónové, konzoly nad vchodovými dverami oceľové. Budova bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny, časť bude tvoriť odvetraná fasáda s minerálnovláknitým obkladom, aby prístavba vzhľadovo zapadla k jestvujúcej škole. Prístavba nebude napojená na existujúce rozvody budovy školy, ale na existujúce prípojky vody, elektriny a kanalizácie v areály školy. Okolo prístavby sú navrhnuté nové spevnené plochy až ku telocvični, areálové osvetlenie a mobiliár. Situovaním prístavby bude nutná prekládka NN prípojky susedného bytového domu, prekládka herných prvkov detského ihriska, areálového osvetlenia a výmena úseku splaškovej kanalizácie v rámci areály školy. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných stavebných objektov: SO.01 Búracie a domurovacie práce v pôvodnej časti ZŠ Pezinok SO.02 Prístavba ZŠ J. Kupeckého Pezinok SO.021 Architektúra a statika SO.022 Zdravotechnika SO.023 Ústredné vykurovanie SO.024 Elektroinštalácia SO.025 Dátová sieť SO.026 Školský rozhlas SO.027 Hlasová signalizácia požiaru SO.03 Spevnené plochy SO.04 Sadové úpravy SO.05 Dažďová záhrada-vsak SO.06 Prekládka NN kábla SO.07 Videovrátnik,kamerový systém,dochádzkový systém SO.08 Vonkajšie inžinierske siete a objekty SO.08-1 Vonkajšie inžinierske siete a objekty - daždová kanalizácia SO.08-2 Vonkajšie inžinierske siete a objekty - vodovod SO.08-3 Vonkajšie inžinierske siete - požiarna nádrž SO.08-4 Vonkajšie inžinierske siete splašková a jednotná kanalizácia SO.09 Vonkajšie areálové osvetlenie Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. 1 Opis predmetu zákazky, v Projektovej dokumentácii (príloha č. 3 Súťažných podkladov), vo Výkaze výmer (príloha č. 1 Návrhu zmluvy o dielo), za podmienok záväzných obchodných podmienok v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (Návrh zmluvy o dielo) a vo zvyšných častiach súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Pezinok

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1269871
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Pezinok (ID: 60674)
 • Zákazka: Rozšírenie kapacity ZŠ J. Kupeckého - stavba (ID: 495678)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 226e8ddf-f25c-4632-9f3d-d71f53337bba
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Pezinok
 • IČO: 00305022
 • DIČ: 2020662226
 • Adresa
 • Ulica: Radničné námestie
 • Číslo: 7
 • Mesto: Pezinok
 • PSČ: 90214
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vl.lipovsky@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0948134667
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ing. Vladimír Lipovský
 • IČO: 43885489
 • DIČ: 1078732292
 • Adresa
 • Ulica: S. H. Vajanského
 • Číslo: 31
 • Mesto: Nové Zámky
 • PSČ: 94002
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vl.lipovsky@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0948134667
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Pezinok)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4146
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0003 (Ing. Vladimír Lipovský)
 • Typ poskytovateľa služieb: Poskytovateľ obstarávacích služieb
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 03/2024
 • Názov: Rozšírenie kapacity ZŠ Kupeckého - stavba
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na dvojpodlažnej prístavbe k Základnej škole J. Kupeckého v Pezinku. Navrhovaná dvojpodlažná prístavba s plochou extenzívnou strechou bude napojená na juhovýchodné krídlo objektu na každom poschodí. Prístavba bude mať samostatné vstupy z exteriéru zo západnej a severnej strany. Na prízemí budú situované štyri kmeňové triedy (4x29 žiakov), zborovňa, sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov, serverovňa a sklad. Na poschodí budú situované tri kmeňové triedy (3x29 žiakov), jedna špeciálna učebňa pre 20 žiakov, zborovňa, sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov, kancelária školskej psychologičky a technická miestnosť. Objekt bude založený na základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie budú murované z brúsenej tehly na tenkovrstvovú lepiacu maltu, vodorovné nosné konštrukcie budú monolitické železobetónové, konzoly nad vchodovými dverami oceľové. Budova bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny, časť bude tvoriť odvetraná fasáda s minerálnovláknitým obkladom, aby prístavba vzhľadovo zapadla k jestvujúcej škole. Prístavba nebude napojená na existujúce rozvody budovy školy, ale na existujúce prípojky vody, elektriny a kanalizácie v areály školy. Okolo prístavby sú navrhnuté nové spevnené plochy až ku telocvični, areálové osvetlenie a mobiliár. Situovaním prístavby bude nutná prekládka NN prípojky susedného bytového domu, prekládka herných prvkov detského ihriska, areálového osvetlenia a výmena úseku splaškovej kanalizácie v rámci areály školy. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných stavebných objektov: SO.01 Búracie a domurovacie práce v pôvodnej časti ZŠ Pezinok SO.02 Prístavba ZŠ J. Kupeckého Pezinok SO.021 Architektúra a statika SO.022 Zdravotechnika SO.023 Ústredné vykurovanie SO.024 Elektroinštalácia SO.025 Dátová sieť SO.026 Školský rozhlas SO.027 Hlasová signalizácia požiaru SO.03 Spevnené plochy SO.04 Sadové úpravy SO.05 Dažďová záhrada-vsak SO.06 Prekládka NN kábla SO.07 Videovrátnik,kamerový systém,dochádzkový systém SO.08 Vonkajšie inžinierske siete a objekty SO.08-1 Vonkajšie inžinierske siete a objekty - daždová kanalizácia SO.08-2 Vonkajšie inžinierske siete a objekty - vodovod SO.08-3 Vonkajšie inžinierske siete - požiarna nádrž SO.08-4 Vonkajšie inžinierske siete splašková a jednotná kanalizácia SO.09 Vonkajšie areálové osvetlenie Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. 1 Opis predmetu zákazky, v Projektovej dokumentácii (príloha č. 3 Súťažných podkladov), vo Výkaze výmer (príloha č. 1 Návrhu zmluvy o dielo), za podmienok záväzných obchodných podmienok v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (Návrh zmluvy o dielo) a vo zvyšných častiach súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 984 683
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45331100, 45421100, 45331210, 45310000, 45231300
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Pezinok
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Pezinok, parcela: C-KN 773/1, 773/4, 773/11 katastrálne územie: Pezinok, Obec: Pezinok, Okres: Pezinok, kraj: Bratislavský
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov alebo obyčajných fotokópií, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 1.2 Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 1 ZVO (v spojitosti s § 34 ods. 1 písm. l ZVO) vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok v Prílohe č. 3 Návrhu zmluvy o dielo: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Uchádzač prílohu vyplní v prípade, ak sú mu subdodávatelia v čase predloženia ponuky známi, ak nie sú známi, prílohu ponechá nevyplnenú alebo prečiarkne „bunky“ tabuľky. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa : - osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8. ZVO . Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa vyššie uvedeného verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti , ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Vyžadované podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ. 1.3 Uchádzač /subdodávateľ/“iná osoba“ ktorou preukazuje uchádzač technickú alebo odbornú spôsobilosť môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ZVO uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou. 1.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa celého osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 1.5 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 1.6 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady Čestným vyhlásením alebo Jednotným európskym dokumentom – viď. nižšie „Spoločné pre podmienky účasti podľa § 32 a 34 ZVO“ 1.7 Verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu mu funkcionalita portálového riešenia oversi.gov.sk umožňuje prístup k informačným systémom, týkajúcim sa povinnosti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní: Z uvedeného dôvodu uchádzač alebo záujemca (so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť nasledovné doklady na preukázanie splnenia podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona písm. a), b), c) , d) a e) ZVO pričom v prípade výpisu z registra trestov fyzickej osoby (písm. a) je uchádzač povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby v postavení štatutárneho orgánu, resp. všetkých osôb, ktoré môžu konať za uchádzača v zmysle Obchodného registra alebo Živnostenského registra (údaje podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/330/#paragraf-10.odsek-4.) a zároveň udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu tz registra trestov na základe § 10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci sú oprávnené požiadať uchádzača alebo záujemcu o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní. 1.8 V zmysle § 32 ods. 7 ZVO uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 ZVO určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO na portáli www.isepvo.sk. 2. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti na uzavretie zmluvy na viac ako 5 prac. dní a v prípade vyžiadania poskytnutia súčinnosti splnenia osobitných zmluvných podmienok podľa § 42 ods.12 ZVO na viac ako 10 pracovných dní. 3. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že jednotlivé plnenia tvoria jeden logický a funkčný celok. Predmet zákazky predstavuje aktivity, ktoré sú navzájom procesne, časovo a vecne prepojené. Plnenia predstavujúce predmet zákazky sú poskytované rovnakým okruhom potenciálnych dodávateľov, a to najmä vzhľadom na rozsah a špecifickosť zákazky, miesto plnenia a typ zákazníka. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky a požiadavky na plnenia, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne a nerealizovateľné. Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné, a to z dôvodu, že predmetná zákazka je súborom stavebných prác, ktoré bezprostredne spolu súvisia a výsledkom je realizácia diela ako funkčného celku. 4) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: Ponuka musí platiť do: 04.12.2024
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rozšírenie kapacity ZŠ J. Kupeckého - stavba
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 03/2024
 • Názov : Rozšírenie kapacity ZŠ J. Kupeckého - stavba
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na dvojpodlažnej prístavbe k Základnej škole J. Kupeckého v Pezinku. Navrhovaná dvojpodlažná prístavba s plochou extenzívnou strechou bude napojená na juhovýchodné krídlo objektu na každom poschodí. Prístavba bude mať samostatné vstupy z exteriéru zo západnej a severnej strany. Na prízemí budú situované štyri kmeňové triedy (4x29 žiakov), zborovňa, sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov, serverovňa a sklad. Na poschodí budú situované tri kmeňové triedy (3x29 žiakov), jedna špeciálna učebňa pre 20 žiakov, zborovňa, sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov, kancelária školskej psychologičky a technická miestnosť. Objekt bude založený na základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie budú murované z brúsenej tehly na tenkovrstvovú lepiacu maltu, vodorovné nosné konštrukcie budú monolitické železobetónové, konzoly nad vchodovými dverami oceľové. Budova bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny, časť bude tvoriť odvetraná fasáda s minerálnovláknitým obkladom, aby prístavba vzhľadovo zapadla k jestvujúcej škole. Prístavba nebude napojená na existujúce rozvody budovy školy, ale na existujúce prípojky vody, elektriny a kanalizácie v areály školy. Okolo prístavby sú navrhnuté nové spevnené plochy až ku telocvični, areálové osvetlenie a mobiliár. Situovaním prístavby bude nutná prekládka NN prípojky susedného bytového domu, prekládka herných prvkov detského ihriska, areálového osvetlenia a výmena úseku splaškovej kanalizácie v rámci areály školy. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných stavebných objektov: SO.01 Búracie a domurovacie práce v pôvodnej časti ZŠ Pezinok SO.02 Prístavba ZŠ J. Kupeckého Pezinok SO.021 Architektúra a statika SO.022 Zdravotechnika SO.023 Ústredné vykurovanie SO.024 Elektroinštalácia SO.025 Dátová sieť SO.026 Školský rozhlas SO.027 Hlasová signalizácia požiaru SO.03 Spevnené plochy SO.04 Sadové úpravy SO.05 Dažďová záhrada-vsak SO.06 Prekládka NN kábla SO.07 Videovrátnik,kamerový systém,dochádzkový systém SO.08 Vonkajšie inžinierske siete a objekty SO.08-1 Vonkajšie inžinierske siete a objekty - daždová kanalizácia SO.08-2 Vonkajšie inžinierske siete a objekty - vodovod SO.08-3 Vonkajšie inžinierske siete - požiarna nádrž SO.08-4 Vonkajšie inžinierske siete splašková a jednotná kanalizácia SO.09 Vonkajšie areálové osvetlenie Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. 1 Opis predmetu zákazky, v Projektovej dokumentácii (príloha č. 3 Súťažných podkladov), vo Výkaze výmer (príloha č. 1 Návrhu zmluvy o dielo), za podmienok záväzných obchodných podmienok v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (Návrh zmluvy o dielo) a vo zvyšných častiach súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 984 683
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45331100, 45421100, 45331210, 45310000, 45231300
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: je podmienka účasti v časti A.2 SP, bod 2.5. a zároveň samotný predmet zákazky v podobe navrhovaného projektu SO.05 DAŽĎOVÚ ZÁHRADU (VSAK), ako vyústenie dažďovej kanalizácie, SO.08 VONKAJŠIE INŽINIERSKE SIETE A OBJEKTY. Dažďové odpadové vody z objektu SO.02 budú cez areálovú dažďovú kanalizáciu a filtračno/ sedimentačnú šachtu DN600 odvedené do SO.05 dažďovej záhrady, ktorá má vsakovaco-retenčnú funkciu.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Pezinok
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Pezinok, parcela: C-KN 773/1, 773/4, 773/11 katastrálne územie: Pezinok, Obec: Pezinok, Okres: Pezinok, kraj: Bratislavský
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 450
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti plánu obnovy a odolnosti pre komponent 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie, Investícia 2 – Dobudovanie školskej infraštruktúry: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci výzvy „Zvýšenie kapacít základných škôl“, kód výzvy: 07I02-20-V02 a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku (v prípade schválenia uvedených fin. prostriedkov na základe podanej žiadosti verejného obstarávateľa v rámci horeuvedenej výzvy).
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: 2.1: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác rovnakých alebo obdobných predmetu zákazky (výstavba a/alebo prístavba a/alebo rekonštrukcia Pozemných stavieb) za predchádzajúcich 5 rokov (60mesiacov) od vyhlásenia verejného obstarávania, vo finančnom objeme spolu min. 1 900 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent týchto hodnôt v inej mene, pričom aspoň jedna realizácia / referencia za uvedené obdobie 5 rokov k vyhláseniu VO bola výstavba a/alebo prístavba a/alebo rekonštrukcia * Občianskych budov. Verejný obstarávateľ neuvádza min. požiadavku v EUR bez DPH pri preukazovaní tejto podmienky - jednej občianskej budovy * Občianske budovy: sú stavbami verejnými a poskytujú služby obyvateľom obcí, sídlisk a miest. Deliť sa môžu z niekoľkých aspektov, napr. podľa cieľa služieb: - stavby pre výchovu a školstvo - budovy pre obchod a verejné stravovanie - zdravotníctvo - budovy pre vedu a kultúru - budovy pre správu a administratívne budovy - stavby pre telovýchovu, telocvične - stavby pre ubytovanie a rekreáciu Uchádzač predloží Zoznam stavebných prác, ktorý bude obsahovať nasledovné údaje: - názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa - názov stavby, - cena stavby celkom v Eur bez DPH, s vyčíslením, tak aby bolo preukázané splnenie podmienky vyššie uvedenej - cenu uskutočnených prác za sledované obdobie v Eur bez DPH, - miesto stavby, - lehota výstavby (od do), - stručný popis stavby na preukázanie min. požadovanej úrovne podmienky účasti vyššie uvedenej. Verejný obstarávateľ vyžaduje pri všetkých stavbách, uvedených v zozname, potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok: - ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je REFERENCIA podľa § 12 ZVO zapísaná v Evidencii referencií vedenej UVO (postačuje uviesť link – na referenciu napr. v Zozname stavebných prác); ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie. Podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO je verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO, povinný zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval napr. v zozname stavebných prác tzn. verejný obstarávateľ neberie v úvahu referencie zapísane v Evidencii referencií podľa § 12 ZVO na UVO pokiaľ ich uchádzač v ponuke neuviedol. - ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o uspokojivom plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. - V prípade, že realizácia zákazky zahŕňala časť stavebných prác rovnakých alebo podobných ako predmetu zákazky a časť stavebných prác iných ako predmet zákazky (viď. vyššie minimálnej požadovanej úrovne ), uchádzač vyjadrí a vyčísli tieto práce v Zozname stavebných prác. - Ak obdobie realizácie stavebných prác uvedených v referencii prekračuje uvedené obdobie predchádzajúcich 5 rokov (60 mesiacov) od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač uvedie v zozname stavebných prác alikvotnú časť hodnoty referencie za príslušné požadované obdobie referencie. - V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), uchádzač vyjadrí a vyčísli tieto stavebné práce v Zozname stavebných prác. - Ak je hodnota v referencie uvedená v inej mene ako v EUR, uchádzač uvedie v zozname hodnotu referencie v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR. Prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: 2.2: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – kľúčoví odborníci: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1) Stavbyvedúci pre pozemné stavby – Spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčového odborníka uchádzač preukáže: predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom: - meno a priezvisko kľúčového odborníka, - dosiahnuté vzdelanie, - akademický titul, - súčasná pracovná pozícia, - súčasný zamestnávateľ (z dôvodu posudzovania, či sa jedná o internú kapacitu uchádzača alebo sa jedná o využitie kapacít inej osoby!), - spôsobilosť /kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky - prax / praktické skúsenosti - vlastnoručný podpis kľúčového odborníka Prax preukáže nasledovne: - minimálne 5 rokov (60 mesiacov) odbornej praxe v pozícii stavbyvedúceho na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (Pozemné stavby) - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavbyvedúceho, z ktorého bude požadovaná prax 5 rokov jasne identifikovateľná (napr. uvedením projektov, roly na projektoch, výška v EUR bez DPH a rozpísané roky), pričom z tejto 5 ročnej praxe preukáže stavbyvedúci praktické skúsenosti v oblasti riadenia stavby v pozícii stavbyvedúceho – min. 1 stavby ( * Občianske budovy) ktorá bola v objeme min. 1 200 000 EUR bez DPH. Na uvedené nie je stanovená podmienka za posledných 5 rokov k vyhláseniu verejného obstarávania, môže preukázať aj za dlhšie obdobie, tak aby bola preukázaná 5 ročná prax (60 mesačná prax) a zároveň spôsobilosť preukáže - Dokladom o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho, t. j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. - odborné zameranie: Pozemné stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. alebo ekv. doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov EÚ na účely voľného poskytovania služieb v SR a štátov mimo územia SR. Uchádzač predloží scan osvedčenia SKSI alebo výtlačok profilu odborníka z webovej stránky SKSI alebo link-odkaz na web. stránku SKSI na profil odborníka napr. v životopise. Alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR. - Čestné vyhlásenie kľúčového odborníka (ktoré bude touto osobou aj podpísané), že stavbyvedúci bude reálne vykonávať služby na predmetnej stavbe počas trvania celého zmluvného vzťahu. 2) Technik BOZP – autorizovaný bezpečnostný technik – Spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčového odborníka uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom: - meno a priezvisko kľúčového odborníka, - dosiahnuté vzdelanie, - akademický titul, - súčasná pracovná pozícia, - súčasný zamestnávateľ (z dôvodu posudzovania, či sa jedná o internú kapacitu uchádzača alebo sa jedná o využitie kapacít inej osoby!), - spôsobilosť /kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky - prax / praktické skúsenosti - vlastnoručný podpis kľúčového odborníka Prax preukáže nasledovne: - minimálne 5 rokov odbornej praxe v pozícii bezpečnostného technika na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (Pozemné stavby) - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu koordinátora bezpečnosti, z ktorého bude požadovaná prax 5 rokov jasne identifikovateľná (napr. uvedením projektov, roly na projektoch - rozpísané roky) Na uvedené nie je stanovená podmienka za posledných 5 rokov k vyhláseniu verejného obstarávania, môže preukázať aj za dlhšie obdobie, tak aby bola preukázaná 5 ročná prax) a zároveň spôsobilosť preukáže - Doklad o odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby Technik BOZP: Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb - overenú kópiu osvedčenia alebo výtlačok profilu odborníka z webovej stránky alebo link-odkaz na web. stránku na profil odborníka. Alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR. - Čestné vyhlásenie kľúčového odborníka, (ktoré bude touto osobou aj podpísané), že autorizovaný bezpečnostný technik bude reálne vykonávať služby na predmetnej stavbe počas trvania celého zmluvného vzťahu.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: 2.3 Dokumenty podľa 34 ods. 1 písm. d) ZVO: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenia kvality . Uchádzač predloží: a) platnú licenciu na zhotovenie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) podľa STN 732901 vydanej príslušným akreditovaným inšpekčným orgánom alebo iného ekvivalentu dokladu, ktorý preukáže pri zatepľovaní obvodového plášťa objektu, a ktorým preukáže spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre s životnosť zateplenia. b) platnú licenciu vydanú nezávislou inštitúciou, ktorou sa potvrdzuje splnenie požiadaviek pre zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa technickej normy STN 73 3134:2014, c) platný doklad (oprávnenie) odborná spôsobilosť podľa § 14 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 4 zákona o BOZP na vykonávanie činností: odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku vyhradených technických zariadení elektrických.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: 2.4 Dokumenty podľa 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 ZVO: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenia kvality. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality, vydaný nezávislou inštitúciou a zodpovedajúci norme STN EN ISO 9001, týkajúci sa predmetu zákazky (stavebné práce), a ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36 zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36 zákona o verejnom obstarávaní: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva na systém environmentálneho manažérstva kvality, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy , ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na § 36 zákona (Tzv. „ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE“) Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač v ponuke predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky v zmysle požiadaviek EN ISO 14001 a ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, tak všetci členovia skupiny dodávateľov, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, budú povinní vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka). V prípade vytvorenia právnych vzťahov, na ktorých základe nevzniká nový subjekt s právnou subjektivitou, musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené ich vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude podieľať na plnení a skutočnosť, že všetci členovia budú ručiť za záväzky spoločne a nerozdielne. Úspešný uchádzač (skupina dodávateľov) musí predložiť verejnému obstarávateľovi originál alebo úradne overenú kópiu originálu dokumentu, ktorá preukazuje splnenie uvedených podmienok a to najneskôr v deň uzatvorenia (podpisu) Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. Úspešný uchádzač / Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi verejného obstarávateľa / objednávateľa doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania s poistným krytím v minimálnej výške ceny diela v EUR s DPH počas plnenia predmetu zmluvy až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Originál alebo úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody bude tvoriť prílohu č. 4 zmluvy, spolu s dokladom o úhrade poistky. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom výstavby (ďalej len „Harmonogram“), ktorý zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskôr pri protokolárnom odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a ktorý bude tvoriť prílohu č. 2 k tejto zmluve. 3. Objednávateľ má právo zadržať z každej faktúry 10 % finančných prostriedkov z fakturovanej sumy bez DPH.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Pezinok)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Pezinok)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude verejné pre uchádzačov, ktorí predložili CP v lehote na predkladanie ponúk - a to použitím online sprístupnenia otvárania ponúk (automat. odoslanie zápisnice z otvárania ponúk) tzn. nebude otváranie ponúk s osobnou účasťou. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné a použije sa tzv. "Super reverz" v zmysle § 112 ods. 7 písm. b ZVO spolu s § 55 ods.1 ZVO (bližšie v A1.SP, bod 21 a 22).
 • Miesto otvárania ponúk: Mesto Pezinok
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške: 55 000,- EUR. Viac v bode 17 SP - časť A.1.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/495678
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/495678
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania- IS ePVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Pezinok)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Pezinok)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)