Automobil typu MPV pre IPR Mokrohájska BA

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Automobil typu MPV pre IPR Mokrohájska BA
Kód zákazky: I-R 18/01/2024/PTU/ČZ001
Kód oznámenia: 2577 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34110000-1
Predpokladaná hodnota: 39 942,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.2.2024 11:00
Vyhlásenie: 29.1.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mokrohájska cesta
84240 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mokrohájska cesta Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84240 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového automobilu typu MPV.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1271700
1. Základné údaje
 • Organizácia: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ID: 67323)
 • Zákazka: Automobil typu MPV pre IPR Mokrohájska BA (ID: 496261)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
 • IČO: 00603457
 • DIČ: 2020919153
 • Internetová adresa (URL): https://iprba.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Mokrohájska cesta
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84240
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vlasto.hulvan@iprba.sk
 • Telefónne číslo: +421911474004
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1285
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: I-R 18/01/2024/PTU/ČZ001
 • Názov: Automobil typu MPV pre IPR Mokrohájska BA
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového automobilu typu MPV.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 39 942
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Osobné automobily
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mokrohájska 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84240
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Uvedené v návrhu kúpnej zmluvy ktorá je prílohou č. 2 výzvy
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je oprávnený dodávať tovar a podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ si overí splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní získaním informácií z verejne dostupných registrov bez toho, aby musel uchádzač v rámci svojej ponuky predkladať samotný doklad osvedčujúci jej splnenie (výpisom z Obchodného registra/Živnostenský List alebo ekvivalent)
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Automobil typu MPV pre IPR Mokrohájska BA
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: I-R 18/01/2024/PTU/ČZ001
 • Názov : Automobil typu MPV pre IPR Mokrohájska BA
 • Opis: 1. Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového automobilu typu MPV. 2. Automobil musí spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa prílohy č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk. Všetky požiadavky na predmet zákazky sú stanovené ako minimálne pokiaľ pri konkrétnej požiadavke nie je výslovne uvedená presná hodnota alebo je explicitne uvedené, že ide o maximálnu hodnotu. 3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponúkaný automobil spĺňal okrem výbavy a špecifikácie stanovenej v tejto výzve na predkladanie ponúk aj minimálny stupeň výbavy ponúkaného automobilu dostupnej pre bežného spotrebiteľa v Slovenskej republike. 4. Ďalšie podrobnosti dodavky sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy, ktorá sú súčasťou prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar. 6. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu, ktorej návrh je obsahom prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 39 942
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Osobné automobily
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: verejný obstarávateľ určil maximálny limit pre Emisie CO2 - vážený priemer podľa normy WLTP (g/km)
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.03.2024
 • Dátum ukončenia: 31.10.2024
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 11:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:00
 • Opis otvárania ponúk: elektronicky prostredníctvom systému EVO
 • Miesto otvárania ponúk: elektronicky prostredníctvom systému EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496261
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496261
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)