Areál športu Lendak

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Areál športu Lendak
Kód zákazky: 1/2024
Kód oznámenia: 2526 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45236110-4
Predpokladaná hodnota: 383 739,10 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 12:30
Vyhlásenie: 29.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Lendak
Adresa: Kostolná
05907 Lendak
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Kostolná Lendak 05907 Slovensko K. ú. Lendak: parcely KN-E 3705/1, KN-E 3705/2 (KN-C 1744/2 a KN-C 1744/1), zapísané na LV č. 823, ktorých nájomcom je obec Lendak. K. ú. Lendak: parcela KN-C 1745/1 a KN-C 1745/4, zapísaná na LV č. 1, vlastník obec Lendak.

Popis

Predmetom zákazky je Areál športu Lendak: výstavba multifunkčného ihriska na parcelách KN-E 3705/1 a KN-E 3705/2 (KN-C 1744/2 a KN-C 1744/1) v k. ú. Lendak a zmena existujúcej prevádzkovej budovy parc. č. KN-C 1745/1 a KN-C 1745/4, súpisné číslo 328 v k. ú. Lendak, ktorá bude slúžiť ako šatne pre areál športu. Multifunkčné ihrisko je viacúčelové ihrisko s povrchom z akrylátu o rozmere hracej plochy 40 x 20 m umiestnenej na stabilizovanej pláni a spevnenej ploche o rozmere 60 x 25 m, ktorá je stabilizovaná systémom oporných gravitačných múrov. Ihrisko bude ohraničené mantinelovým systémom a sieťovaním s kontrolovaným vstupom na hraciu plochu. Priľahlý areál a spevnená plocha bude oplotená. Ihrisko je určené pre tenis, basketbal, volejbal, futbal, bedminton ako aj iné loptové hry. Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: - SO 01 – Hlavný objekt – multifunkčné ihrisko 40 x 20 m - SO 02 – Spevnené plochy - SO 02.1 – Spevnené plochy – parkovisko - SO 03 – Oporný múr - SO 04 – Osvetlenie multifunkčného ihriska - SO 05 – Areálové oplotenie Herná plocha – objekt multifunkčného ihriska: 807,00 m2 Zastavaná plocha – spevnené plochy: 687,80 m2 Zastavaná plocha – oporné múry: 264,4 m2 Zmena existujúcej prevádzkovej budovy parc. č. KN-C 1745/1 a KN-C 1745/4, súpisné číslo 328 v k. ú. Lendak, ktorá bude slúžiť ako šatne pre areál športu. Zmena bude spočívať v prestavbe existujúcich priestorov – vytvorenie samostatnej šatne pre imobilných so sprchou a WC pre imobilných. Vstup do šatne bude z východnej strany z exteriéru od workoutového ihriska. Zruší sa pôvodná sprcha, výlevka, WC a zmenší sa prípravňa pre bufet. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí kapitola B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Lendak

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1271415
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Lendak (ID: 65221)
 • Zákazka: Areál športu Lendak (ID: 496164)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 9c2954bf-15b2-4c5f-ac21-541c88d613f4
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Lendak
 • IČO: 00326321
 • DIČ: 2020697206
 • Adresa
 • Ulica: Kostolná
 • Číslo: 14
 • Mesto: Lendak
 • PSČ: 05907
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Lendak)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5847
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov: Areál športu Lendak
 • Opis: Predmetom zákazky je Areál športu Lendak: výstavba multifunkčného ihriska na parcelách KN-E 3705/1 a KN-E 3705/2 (KN-C 1744/2 a KN-C 1744/1) v k. ú. Lendak a zmena existujúcej prevádzkovej budovy parc. č. KN-C 1745/1 a KN-C 1745/4, súpisné číslo 328 v k. ú. Lendak, ktorá bude slúžiť ako šatne pre areál športu. Multifunkčné ihrisko je viacúčelové ihrisko s povrchom z akrylátu o rozmere hracej plochy 40 x 20 m umiestnenej na stabilizovanej pláni a spevnenej ploche o rozmere 60 x 25 m, ktorá je stabilizovaná systémom oporných gravitačných múrov. Ihrisko bude ohraničené mantinelovým systémom a sieťovaním s kontrolovaným vstupom na hraciu plochu. Priľahlý areál a spevnená plocha bude oplotená. Ihrisko je určené pre tenis, basketbal, volejbal, futbal, bedminton ako aj iné loptové hry. Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: - SO 01 – Hlavný objekt – multifunkčné ihrisko 40 x 20 m - SO 02 – Spevnené plochy - SO 02.1 – Spevnené plochy – parkovisko - SO 03 – Oporný múr - SO 04 – Osvetlenie multifunkčného ihriska - SO 05 – Areálové oplotenie Herná plocha – objekt multifunkčného ihriska: 807,00 m2 Zastavaná plocha – spevnené plochy: 687,80 m2 Zastavaná plocha – oporné múry: 264,4 m2 Zmena existujúcej prevádzkovej budovy parc. č. KN-C 1745/1 a KN-C 1745/4, súpisné číslo 328 v k. ú. Lendak, ktorá bude slúžiť ako šatne pre areál športu. Zmena bude spočívať v prestavbe existujúcich priestorov – vytvorenie samostatnej šatne pre imobilných so sprchou a WC pre imobilných. Vstup do šatne bude z východnej strany z exteriéru od workoutového ihriska. Zruší sa pôvodná sprcha, výlevka, WC a zmenší sa prípravňa pre bufet. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí kapitola B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 383 739.10
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112723, 45212200, 45212220
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Lendak
 • PSČ: 05907
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: K. ú. Lendak: parcely KN-E 3705/1, KN-E 3705/2 (KN-C 1744/2 a KN-C 1744/1), zapísané na LV č. 823, ktorých nájomcom je obec Lendak. K. ú. Lendak, parcela KN-C 1745/1 a KN-C 1745/4, zapísaná na LV č. 1, vlastník obec Lendak.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti: a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) doloženým čestným vyhlásením. Uchádzač, ktorý má platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. Uchádzač skutočnosť uvedie v ponuke. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ak zaplatil všetky nedoplatky, alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť JED podľa § 39 zákona alebo Čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Areál športu Lendak
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov : Areál športu Lendak
 • Opis: Opis predmetu zákazky je súčasťou Sprievodných a technických správ k projektovým dokumentáciám, ktoré sú prílohami týchto súťažných podkladov. Názov predmetu zákazky: AREÁL ŠPORTU LENDAK. K predmetu zákazky sú priložené dve sprievodné a technické správy a dve projektové dokumentácie, a to k stavbe: Multifunkčné ihrisko a k stavbe: Zmena prevádzkovej budovy. Stavby sú umiestnené v areáli športu Lendak. MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV: SO 01 Hlavný objekt – multifunkčné ihrisko 40 x 20 m, SO 02 Spevnené plochy, SO 02.1 Spevnené plochy-parkovisko, SO 03 Oporný múr, SO 04 Osvetlenie multifunkčného ihriska, SO 05 Areálové oplotenie Multifunkčné ihrisko je viacúčelové ihrisko s povrchom z akrylátu o rozmere hracej plochy 40 x 20 m umiestnenej na stabilizovanej pláni a spevnenej ploche o rozmere 60 x 25 m, ktorá je stabilizovaná systémom oporných gravitačných múrov. Ihrisko bude ohraničené mantinelovým systémom a sieťovaním s kontrolovaným vstupom na hraciu plochu. Priľahlý areál a spevnená plocha bude oplotená. Ihrisko je určené pre tenis, basketbal, volejbal, futbal, bedminton ako aj iné loptové hry. Povrch vlastnej hracej plochy bude tvorený akrylátovým náterom a uložený na podklade zo živičného krytu, ostatné spevnené plochy sú pokryté asfaltovým povrchom. Situovanie vstupov k ihrisku je na spevnenú plochu z juhovýchodnej strany cez existujúci chodník pre peších. Stavba bude doplnením a rozšírením športových aktivít a využitia športovísk obce. Nadväzuje na existujúce plochy využívané pre športové účely a prístupové komunikácie. Objekt bude napojený na verejné inžinierske siete. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažný, osadený na rovinatom upravenom teréne, pokrytom trávnatým porastom, dodržuje odstupové vzdialenosti od susedných parciel, resp. objektov a ochranných pásiem v danej lokalite. Objekt má pôdorysný tvar obdĺžníka. SO 01 – Hlavný objekt – multifunkčné ihrisko 40 x 20 m Multifunkčné ihrisko s povrchom z akrylátu. Ihrisko je určené pre malý futbal, volejbal, tenis (nohejbal - bez čiarovania). Rozmer ihriska je 40x20 m v celkovej rozlohe 807 m2 vrátane vysunutej plochy na futbalové bránkoviská 3,16 x 1,1 m. Ihrisko bude ohraničené oplotením 4000 mm, pozostávajúcim z obvodových plastových mantinelových profilov hr. 6,0 mm, priemernej šírky 2000 mm, výšky 1000 mm, ktoré sú opatrené madlom, a ochrannej siete výšky 3,00 m napnutej pomocou oceľového lanka na stĺpoch oplotenia osadených do výšky 4 m kotvených v betónových základových pätkách. Povrch vlastnej hracej plochy bude tvorený akrylátovým náterom, uloženým na podklade zo živičného krytu a zo zhutnenej kamennej drte v predpísanej skladbe podložia. Objekt multifunkčného ihriska bude zhotovený na upravený rovinatý a stabilizovaný povrch. Vzhľadom na skutočnosť, že existujúca plocha parcely pre situovanie ihriska je svažitá je potreba vytvorenia systému oporných múrov pre stabilizáciu a zrovnanie plochy v predstihu pred zahájením stavby samotného ihriska. Systém oporných múrov a stabilizácie je riešený ako samostatný stavebný objekt. SO 02 – Spevnené plochy Spevnené plochy v okolí multifunkčného ihriska sú navrhnuté ako živičné asfaltové v dvoch vrstvách. Jednotlivá skladba vrchnej a spodnej stavby je totožná ako pre hraciu plochu ihriska s výnimkou finálneho športového povrchu z akrylátu. Spevnená plocha a konštrukcia celej plochy je po obvode lemovaná betónovými parkovými obrubníkmi uloženými do betónového lôžka. Obrubníky sa osádzajú do lôžka z vlhkej betónovej zmesi dostatočne hrubej (cca 10-20 cm hrúbka). Po osadení obrubníkov treba dobetónovať z obidvoch strán (tzv. bočná opora). Obrubníky ukladáme zásadne so škárami (šírka cca 5 mm), túto škáru nevyplňujeme! Ak škáry budú vyplnené plastickou priľnavou hmotou, musí mať škára šírku min. 10 mm. SO 02.1 – Spevnené plochy – parkovisko Parkovacie miesta budú realizované na parcele registra KN-E 3705/2 (KN-C 1744/2) v k. ú. Lendak. Miesto vybudovania 6 kolmých parkovacích miest je navrhované v zeleni, z ktorých 2 miesta sú vyhradené pre ZŤP osoby. Celková plocha, ktorá sa zaberie je 195,3 m2. Parkovacie miesta budú v súbehu s komunikáciou oddelené obrubníkom a výškové rozdiely palisádami výšky 100 cm so zábradlím. SO 03 – Oporný múr Oporný múr ihriska je navrhovaný ako obruba z prefabrikovaných železobetónových prvkov tvaru „L“ rôznych výšok v závislosti od sklonových podmienok upravovaného a stabilizovaného terénu. Uhlové opory sú samostatné prefabrikované bloky zo železobetónu vystužené v závislosti od výškových parametrov, ktoré sa navzájom prepájajú a tak vzniká jednoliata oporná stena/múr. Osadenie uhlovej opory je na terén do vopred pripravenej základovej škáry v nezámrznej hĺbke na podkladnú vrstvu podľa lokálnych podmienok. SO 04 – Osvetlenie multifunkčného ihriska Osvetlenie viacúčelového multifunkčného ihriska 40x20 m je riešené pomocou 4 ks osvetľovacích stožiarov umiestnených v rohoch ihriska. Na stožiaroch sú osadené LED reflektorové svietidlá. Osvetlenie a ovládanie osvetlenia bude pomocou centrálneho riadenia. Osvetlenie bude napojené na systém verejného osvetlenia obce Lendak elektrickou káblovou NN prípojkou. SO 05 – Areálové oplotenie Oplotenie bude kopírovať hranicu oporných múrov, kde bude prevýšenie terénu za oporným múrom voči násypu spevnenej plochy upraveného terénu. Oplotenie bude z východnej strany po celej dĺžke a zo severnej a južnej strany pozdĺž chodníka zhruba do úrovne 1 šírky spevnenej plochy. Oplotenie je navrhované ako stĺpikový plot z pozinkovaných stĺpikov bez podhrabových dielcov z prefabrikovaných zváraných plotových dielcov z poplastovaného kovu vo farebnej úprave podľa požiadavky investora. Výška oplotenia sa navrhuje do úrovne 1,800 m. ZMENA PREVÁDZKOVEJ BUDOVY Zmena existujúcej prevádzkovej budovy parc. č. KN-C 1745/1 a KN-C 1745/4 k.ú. Lendak, bude slúžiť ako šatne pre areál športu. Zmena bude spočívať v prestavbe exis.priestorov - vytvorenie šatne pre imobilných so sprchou a WC. Vstup z východnej strany z exteriéru.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112723, 45212200, 45212220
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Lendak
 • Ulica: Športová
 • PSČ: 05907
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: K. ú. Lendak: parcely KN-E 3705/1, KN-E 3705/2 (KN-C 1744/2 a KN-C 1744/1), zapísané na LV č. 823, ktorých nájomcom je obec Lendak. K. ú. Lendak: parcela KN-C 1745/1 a KN-C 1745/4, zapísaná na LV č. 1, vlastník obec Lendak.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok u´časti týkaju´ce sa osobného postavenia a nesmu´ u nej existovať dôvody na vylu´čenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočnˇovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktoru´ boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Za účelom preukázania technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 uchádzači predložia: - Podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzaju´cich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom preukazujúcim uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazuju´cim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. - Podľa § 34 ods. 1 písm. c) – údajmi o technikoch – stavbyvedúcich najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Minimálna požadovaná u´rovenˇ štandardov : Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov a referencie, alebo dôkazy o plnení, potvrdzujúce uskutočnenie stavebných prác uvedených v predloženom zozname, ako originály alebo overené fotokópie potvrdení od verejných obstarávateľov, obstarávateľov, alebo odberateľov, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok v oblasti rovnakej alebo obdobnej (oporné múry, ihriská, športoviská) ako je predmet zákazky v minimálnom rozsahu – kumulatívne spolu za všetky referencie (stavby) 300 000,- € bez DPH. Referenčné listy musia byť potvrdené, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom preukazujúcim uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené V prípade, že finančné podklady uchádzača boli spracované v inej mene ako euro, údaje v požadovaných dokladoch je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS (Národná banka Slovenska). Podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží štrukturovaný životopis stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby s praxou minimálne 5 rokov (preukáže ju v životopise) a doložením jeho kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV Uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona musí spĺňať aj nový subdodávateľ. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:30
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Miesto otvárania ponúk: Obec Lendak, Kostolná 194/14, 059 07 Lendak, budova obecného úradu
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaISZU.aspx?ZakazkaId=496164&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)