Rekonštrukcia chladiaceho systému pediatria, FNsP J.A.Reimana, Prešov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia chladiaceho systému pediatria, FNsP J.A.Reimana, Prešov
Kód zákazky: 75/2024/VO
Kód oznámenia: 2540 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 282 836,48 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.1.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jána Hollého
08181 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Jána Hollého Prešov 08181 Slovensko priestory Pediatrického pavilónu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, ul. Sládkovičova 5969/40, 080 01 Prešov

Popis

Predmetom zákazky je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia chladiaceho systému pediatria, FNsP J.A.Reimana, Prešov“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č. 6 súťažných podkladov a v nej popísanej stavebnotechnickej dokumentácie.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1271223
1. Základné údaje
 • Organizácia: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ID: 88441)
 • Zákazka: Rekonštrukcia chladiaceho systému pediatria, FNsP J.A.Reimana, Prešov (ID: 474299)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 0e86c92f-e95e-46f4-b901-270f06a505d3
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
 • IČO: 00610577
 • DIČ: 2021281559
 • Adresa
 • Ulica: Jána Hollého
 • Číslo: 14
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08181
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ivancinova@fnsppresov.sk
 • Telefónne číslo: +421517011810
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1369
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 75/2024/VO
 • Názov: Rekonštrukcia chladiaceho systému pediatria, FNsP J.A.Reimana, Prešov
 • Opis: Predmetom zákazky je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia chladiaceho systému pediatria, FNsP J.A.Reimana, Prešov“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č. 6 súťažných podkladov a v nej popísanej stavebnotechnickej dokumentácie.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 282 836.48
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45310000, 45331000, 45331230, 45332000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hollého 14
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 081 81
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: priestory Pediatrického pavilónu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, ul. Sládkovičova 5969/40, 080 01 Prešov
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na ustanovenie § 112 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovne: písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač musí preukázať, že je oprávnený na výkon príslušnej voľnej a remeselnej živnosti zodpovedajúcej predmetu zákazky, ktorá je podmienená požadovanou odbornou kvalifikáciou dotknutej osoby na účel preukázania odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon), prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine uchádzača. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rozsahu remeselných živností disponoval minimálne: oprávnením na inštaláciu a opravy chladiarenských zariadení a oprávnením na montáž, rekonštrukciu a údržbu elektrických zariadení v zmysle živnostenského zákona. Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED) v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. V súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní spôsobom určeným funkcionalitou elektronického prostriedku, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom Elektronickej platformy verejného obstarávania (EPVO) – v programovej aplikácii umožňujúcej elektronické zadávanie zákaziek (ďalej len „EPVO“), ktorý spravuje Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ustanoveniach § 20 zákona o verejnom obstarávaní. 2. Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému EPVO. 3. Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v EPVO, a to v súlade s funkcionalitou systému. 4. V rámci zadávania zákazky sa uplatňuje ustanovenie § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 5. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokumentpreverejneobstaravanie602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-preverejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno". 6. Zábezpeka sa požaduje vo výške 4 000,00 eur. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 7. Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky všetkým záujemcom, ktorí o to požiadajú. Bližšie informácie k účasti na obhliadke sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia chladiaceho systému pediatria, FNsP J.A.Reimana, Prešov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 75/2024/VO
 • Názov : Rekonštrukcia chladiaceho systému pediatria, FNsP J.A.Reimana, Prešov
 • Opis: Predmetom zákazky je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia chladiaceho systému pediatria, FNsP J.A.Reimana, Prešov“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č. 6 súťažných podkladov a v nej popísanej stavebnotechnickej dokumentácie.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 282 836.48
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45310000, 45331000, 45332000, 45331230
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hollého 14
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 081 81
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: priestory Pediatrického pavilónu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, ul. Sládkovičova 5969/40, 080 01 Prešov
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 4
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková zmluvná cena, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za uskutočnenie celého predmetu zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková zmluvná cena vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, že skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva, prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine uchádzača.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky uskutočnenia predmetu zákazky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 7
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/474299.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/474299
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/474299
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania (EPVO)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)