Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, v spojení s prenájmom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, v spojení s prenájmom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky
Kód zákazky: 01/DSS/2024
Kód oznámenia: 2556 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55500000-5
Predpokladaná hodnota: 2 676 434,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.1.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pri vinohradoch
83106 Bratislava - mestská časť Rača
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pri vinohradoch Bratislava - mestská časť Rača 83106 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky „Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, v spojení s prenájmom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky“ je primárne zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava (ďalej len „DSS a ZPS Rača“). Súčasťou zákazky je aj prenájom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky DSS a ZPS Rača situovanej v objekte na ulici Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava. Podrobný opis je uvedený v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 3 Zmluvné podmienky.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1270539
1. Základné údaje
 • Organizácia: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača (ID: 30728)
 • Zákazka: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, v spojení s prenájmom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky (ID: 495903)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: da32dbdf-2f39-4bc8-ba31-35a2d0ed8c3c
 • Identifikátor verzie oznámenia: 671cc400-3d2c-465e-8325-aff268ebbae2
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
 • IČO: 30804191
 • DIČ: 2020880719
 • Internetová adresa (URL): https://www.ddraca.sk/DSSaZPS-Raca/
 • Adresa
 • Ulica: Pri vinohradoch
 • Číslo: 267
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Rača
 • PSČ: 83106
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lvlasak@ddraca.sk
 • Telefónne číslo: +421905961897
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: TENDER GROUP s. r. o.
 • IČO: 52101410
 • DIČ: 2120901255
 • Adresa
 • Ulica: Černyševského
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • PSČ: 85101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@tendergroup.sk
 • Telefónne číslo: +421905748861
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Sociálna ochrana
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2340
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0003 (TENDER GROUP s. r. o.)
 • Typ poskytovateľa služieb: Poskytovateľ obstarávacích služieb
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 01/DSS/2024
 • Názov: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, v spojení s prenájmom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky
 • Opis: Predmetom zákazky „Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, v spojení s prenájmom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky“ je primárne zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava (ďalej len „DSS a ZPS Rača“). Súčasťou zákazky je aj prenájom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky DSS a ZPS Rača situovanej v objekte na ulici Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava. Podrobný opis je uvedený v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 3 Zmluvné podmienky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 676 434.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby jedální a hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Podbrezovská 28
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Rača
 • PSČ: 831 06
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Osobné postavenie (§ 32) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). UPOZORNENIE: V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny dodávateľov, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Podmienky účasti uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronickéj platformy cez funkcionalitu - IS EVO. 2. Náležitosti obsahu predloženej ponuky sú definované v súťažných podkladoch, bod 15. 3. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 30 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 16. 4. Verejný obstarávateľ nepovoľuje ani nevyžaduje predloženie variantných riešení. 5. Obhliadka miesta plnenia sa predpokladá. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 10. 6. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (JED). 7. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť. 8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 9. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, v spojení s prenájmom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 01/DSS/2024
 • Názov : Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, v spojení s prenájmom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky
 • Opis: Predmetom zákazky „Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, v spojení s prenájmom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky“ je primárne zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava (ďalej len „DSS a ZPS Rača“). Súčasťou zákazky je aj prenájom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky DSS a ZPS Rača situovanej v objekte na ulici Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava. Podrobný opis je uvedený v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 3 Zmluvné podmienky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby jedální a hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Podbrezovská 28
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Rača
 • PSČ: 831 06
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Minimálna požadovaná úroveň štandardov uvdená v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, konkrétne najnižšia celková cena spolu za predmet zákazky v EUR
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za kritérium ekonomicky najvyhodnejšej ponuky
 • Odôvodnenie neuvedenia váhy pri kritériách na vyhodnotenie ponúk: Kritérium ekonomicky najvýhodnejšia ponuka: Toto kritérium obsahuje celkovú cena spolu za predmet zákazky v EUR , t.j rozdiel medzi celkovou cenou za celý predmet nájmu (prenájom nebytových priestorov) za obdobie 60 mesiacov v EUR a cenou za režijné náklady za obdobie 60 mesiacov.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Úspešný uchádzač je povinný uzatvoriť a počas Nájomnej doby udržiavať na vlastné náklady v platnosti poistnú zmluvu na zodpovedajúce poistenie, so sumou poistného krytia aspoň 375 000,00 EUR, pokrývajúcu rizika uvedené v návrhu zmluvy . Úspešný uchádzač sa zaväzuje zložiť na účet verejného obstarávateľa zábezpeku vo výške dvojnásobku dohodnutého mesačného Nájomného, a to najneskôr do 7 dní odo dňa podpisu Zmluvy. Ďaľšie uvedené v Prílohe č.3 súťažných podkladov.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: uvedený v súťažných podkladoch
 • Miesto otvárania ponúk: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava , elektronicky cez IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/495903
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/495903
 • Označenie dokumentu/zákazky: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, v spojení s prenájmom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronicka platforma VO prostrednictvom funkcionality IS EVO
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: https://www.uvo.gov.sk/dohlad/namietky/ako-podat-namietky/postup-pri-podavani-namietok
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)