Vybudovanie splaškovej kanalizácie I. etapa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vybudovanie splaškovej kanalizácie I. etapa
Kód zákazky: EU_1/2024
Kód oznámenia: 2855 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 693 815,66 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 31.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Sobotište
Adresa:
90605 Sobotište
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Sobotište 90605 Slovensko Bližšia špecifikácia o mieste plnenia je obsiahnutá v súťažných podkladoch a v jej prílohách.

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s riešením odpadových vôd v obci Sobotište gravitačnou splaškovou kanalizáciou a následným prečerpávaním do existujúcej verejnej kanalizácie v rekreačnej oblasti Kunov, ktorá je odvedená do ČOV Senica. Rozsah predmetu zákazky: Stoka „A“ – 0,8865 km – hladké PVC DN 300 SN8 dl. 886,5 m Stoka „AB“ – 0,101 km – hladké PVC DN 300 SN8 dl. 101 m Stoka „A2“ – 0,268 km – hladké PVC DN 300 SN8 dl. 268 m Pre každú nehnuteľnosť situovanú pozdĺž navrhovanej kanalizácie bude vybudovaná samostatná kanalizačná prípojka ukončená na hranici verejného, resp. obecného pozemku. V rámci predmetu zákazky sa uvažuje s vybudovaním kanalizačných prípojok v zmysle bližšej špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je obsiahnutá v projektovej dokumentácii vypracovanej v 04/2014 spracovateľom Ing. Mariánom Budovičom, v rozhodnutí vydanom Okresným úradom Senica pod č. OU-SE-OSZP-2016/590 dňa 14.03.2016 a v spracovanom výkaze výmere.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Sobotište

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1272233
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Sobotište (ID: 74985)
 • Zákazka: Vybudovanie splaškovej kanalizácie I. etapa (ID: 496485)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: efe3dd7c-90b5-4bfb-addf-8462f2cec753
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Sobotište
 • IČO: 00310018
 • DIČ: 2021086881
 • Adresa
 • Mesto: Sobotište
 • PSČ: 90605
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: starosta@sobotiste.sk
 • Telefónne číslo: 0911350596
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Sobotište)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4550
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: EU_1/2024
 • Názov: Vybudovanie splaškovej kanalizácie I. etapa
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s riešením odpadových vôd v obci Sobotište gravitačnou splaškovou kanalizáciou a následným prečerpávaním do existujúcej verejnej kanalizácie v rekreačnej oblasti Kunov, ktorá je odvedená do ČOV Senica. Rozsah predmetu zákazky: Stoka „A“ – 0,8865 km – hladké PVC DN 300 SN8 dl. 886,5 m Stoka „AB“ – 0,101 km – hladké PVC DN 300 SN8 dl. 101 m Stoka „A2“ – 0,268 km – hladké PVC DN 300 SN8 dl. 268 m Pre každú nehnuteľnosť situovanú pozdĺž navrhovanej kanalizácie bude vybudovaná samostatná kanalizačná prípojka ukončená na hranici verejného, resp. obecného pozemku. V rámci predmetu zákazky sa uvažuje s vybudovaním kanalizačných prípojok v zmysle bližšej špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je obsiahnutá v projektovej dokumentácii vypracovanej v 04/2014 spracovateľom Ing. Mariánom Budovičom, v rozhodnutí vydanom Okresným úradom Senica pod č. OU-SE-OSZP-2016/590 dňa 14.03.2016 a v spracovanom výkaze výmere.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 693 815.66
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Sobotište
 • PSČ: 90605
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto plnenia je špecifikované v súťažných podkladoch a v jej prílohách.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO. Zoznam podmienok a verejným obstarávateľom požadovaných dokumentov a informácií sú obsiahnuté v súťažných podkladoch a v jej prílohách.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vybudovanie splaškovej kanalizácie I. etapa
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: EU_1/2024
 • Názov : Vybudovanie splaškovej kanalizácie I. etapa
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s riešením odpadových vôd v obci Sobotište gravitačnou splaškovou kanalizáciou a následným prečerpávaním do existujúcej verejnej kanalizácie v rekreačnej oblasti Kunov, ktorá je odvedená do ČOV Senica. Rozsah predmetu zákazky: Stoka „A“ – 0,8865 km – hladké PVC DN 300 SN8 dl. 886,5 m Stoka „AB“ – 0,101 km – hladké PVC DN 300 SN8 dl. 101 m Stoka „A2“ – 0,268 km – hladké PVC DN 300 SN8 dl. 268 m Pre každú nehnuteľnosť situovanú pozdĺž navrhovanej kanalizácie bude vybudovaná samostatná kanalizačná prípojka ukončená na hranici verejného, resp. obecného pozemku. V rámci predmetu zákazky sa uvažuje s vybudovaním kanalizačných prípojok v zmysle bližšej špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je obsiahnutá v projektovej dokumentácii vypracovanej v 04/2014 spracovateľom Ing. Mariánom Budovičom, v rozhodnutí vydanom Okresným úradom Senica pod č. OU-SE-OSZP-2016/590 dňa 14.03.2016 a v spracovanom výkaze výmere.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Sobotište
 • PSČ: 90605
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Bližšia špecifikácia o mieste plnenia je obsiahnutá v súťažných podkladoch a v jej prílohách.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: uchádzač predloží vyjadrenie banky (príp. ekvivalent), že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne 500 000,- EUR, alebo ekvivalent v inej mene. § 33 ods. 1 písm. c) v spojení s § 38 ods. 9 ZVO: uchádzač predloží súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začiatia prevádzkovania živnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia. Bližšia špecifikácia ekonomicého a finančného postavenia je obsiahnutá v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 ZVO: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údaj o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. § 34 ods. 1 písm. j) ZVO: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. Bližšia špecifikácia technickej a odbornej spôsobilosti je obsiahnutá v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota na dodanie diela (počítané v pracovných dňoch odo dňa odovzdania staveniska dodávateľovi stavby podľa zmluvy o dielo), maximálne 360 pracovných dní – max. 30 bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za celý predmet zákazky (v EUR bez DPH) – max. 70 bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, že bude prijatá ponuka skupiny dodávateľov, je táto skupina dodávateľov povinná vytvoriť medzi sebou do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy určitú právnu formu v súlade s osobitnými platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri plnení predmetu zákazky, a túto právnu formu riadne oznámila verejnému obstarávateľovi najneskôr pred podpisom zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=496485&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/private/organization/4550/order/496485?gDocsstate=%7B%22p%22%3A1%2C%22ps%22%3A10%2C%22s%22%3A%5B%7B%22column%22%3A%22NAZOV_DOKUMENTU%22%2C%22direction%22%3A%22ASC%22%7D%5D%7D
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)