Úprava ovládania technologických zariadení spaľovne RAO PS45

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Úprava ovládania technologických zariadení spaľovne RAO PS45
Kód zákazky: 2528 - WNT
Kód oznámenia: 2528 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42992000-6
Predpokladaná hodnota: 159 533,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 919 30 Slovensko Miesto plnenia Tovaru je špeciálny strážený priestor Kupujúceho s osobitným kontrolovaným vstupom - pracovisko Kupujúceho Jaslovské Bohunice a FS KRAO Mochovce. V súvislosti s kontrolovaným vstupom je Predávajúci povinný v rámci dodávky Tovaru strpieť pri vstupe alebo vjazde do stráženého priestoru Kupujúceho všetky úkony, ktoré sú potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého priestoru, akceptovať nevyhnutné časové zdržanie s tým spojené a zároveň je povinný v nevyhnutnom rozsahu akceptovať a dodržiavať Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Linky a dokumenty