Obec Látky

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Látky
Adresa: Predmetná budova so súpisným číslom 41 je situovaná v zastavanom území obce Látky, v katastrálnom území Látky (830747), na pozemku s parcelným číslom 2, registra C, vo výmere 624 m2, druh a spôsob využitia pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie, popis stav
Mesto: Látky
PSČ: 98545
IČO: 00316148
DIČ: 2021237108
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Obnova budovy kultúrneho domu v obci Látky – zníženie energetickej náročnosti objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1/LAT/SIEA
uvo 20240621080021.06.2024
08:00