Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Kvalifikačný systém
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Kvalifikačný systém
spp 12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Dynamický nákupný systém
spp 21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Ultrazvukové prístroje (dodanie 2 kusov diagnostických ultrazvukových prístrojov s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, fyzického prevzatia tovaru, odbornej inštalácie, technickej a sprievodnej dokumentácie, odovzdanie zariadenia do trvalej prevádzky, vykonania funkčnej skúšky, odborného zaškolenia personálu a poskytnutie záručného autorizovaného servisu v dĺžke 24 mesiacov, vrátane všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na ponúkané zariadenie, ktoré sú určené pre pracovisko verejného obstarávateľa)
Verejná súťaž
04.04.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
LESNÉ CESTY A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA PRE UCELENÉ ČASTI V K.Ú. VEĽKÉ ROVNÉ, ČASŤ RÁZTOKY
Prieskum trhu
30.09.2023
00:00
Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o., Obecný dom 1621, 013 62 Veľké Rovné
Lesnícke služby v pestovnom procese na organizačnej zložke OZ Gemer na obdobie 2023 - 2026_opakovaná 2x
Verejná súťaž
03.04.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
Cementačné služby pre pažnicové kolóny vrtov
Výzva na predkladanie ponúk
07.04.2023
23:59
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Centrum odpadového hospodárstva – Brantner Nové Zámky – Optická triediaca linka
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 05.04.2023
09:00
Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Prenájom nebytových priestorov, ako sú uvedené v pripojenej tabuľke, a to všetkých spolu alebo ich ucelenej časti, nachádzajúcich sa v stavbe - nebytovej budove so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Stavba zapísaná na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres: Komárno, obec: Komárno, katastrálne územie: Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
03.04.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom časti pozemku parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 1667/1, o výmere 260 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres Komárno, obec Komárno, katastrálne územie Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
03.04.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - miestnosť č. 1.02 o výmere 14,35 m2, miestnosť č. 1.03 o výmere 15,26 m2, miestnosť č. 1.04 o výmere 11,85 m2 a miestnosť č. 1.05 o výmere 4,23 m2, spolu o výmere 45,69 m2, nachádzajúce sa v stavbe - nebytovej budove so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Stavba zapísaná na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres: Komárno, obec: Komárno, katastrálne územie: Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
03.04.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelária č. 127 o výmere 13,52 m2, kancelária č. 128 o výmere 34,38 m2, kancelária č. 129 o výmere 28,19 m2, kancelária č. 130 o výmere 24,31 m2, kuchynka č. 131 o výmere 4,88 m2, WC č. 132 o výmere 1,84 m2 a recepcia o výmere 27,80 m2, spolu o výmere 134,92 m2, nachádzajúce sa na druhom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
03.04.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 227 o výmere 13,52 m2, nachádzajúceho sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
03.04.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Technika pre projekt - Kompostáreň v obci Veľký Horeš
Verejná súťaž
14.04.2023
10:00
Obec Veľký Horeš
Zlepšenia eGov služieb
Verejná súťaž
05.04.2023
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava
Technika pre projekty - Zberný dvor a Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom
Verejná súťaž
04.04.2023
12:00
Obec Streda nad Bodrogom
Drienov OO PZ, rekonštrukcia a prístavba objektu II (Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 23.3.2023 o 10:00 hod. na adrese Obvodné oddelenie PZ Drienov, Revolučná 1, 082 04 Drienov. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 22.3.2023 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: lubomira.sasalova@minv.sk; tel:+421 961 805 416)
Verejná súťaž
05.04.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava KS IZS, Tomášikova 28A – rekonštrukcia priestorov (Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 24.3.2023 o 10:00 hod. na adrese Objekt Ministerstva vnútra SR, Tomášikova 28A, 821 03 Bratislava. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 23.3.2023 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: ivan.vas@minv.sk; tel:+421 961 054 519)
Verejná súťaž
06.04.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servisné služby informačného systému BDC 2 (Kontrola, aktualizácia, diagnostika a podpora - Informačný systém BDC 2 je určený na archiváciu technických informácií týkajúcich sa prípadov spojených s použitím výbušnín (výbuchy, nálezy munície alebo nálezy výbušných systémov a pod.) Systém BOMB DATA CENTRUM 2 (ďalej len „BDC 2“), ktorý je centrálnym úložiskom všetkých informácií s prístupom licencovaného počtu pracovných staníc formou tenkého klienta a prístupu externých klientov s právami na čítanie bez obmedzenia počtu. Ide o dvojjazyčný systém ukladania údajov s možnosťou zasielania emailových reportov v slovenskom a anglickom jazyku neobmedzenému okruhu užívateľov. Prepojenie pracovných staníc s centrálnym systémom je realizované cez intranetovú sieť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Systém BDC aktuálne využíva 222 užívateľov, tento počet môže v priebehu trvanie servisnej podpory narásť, maximálne však 400 užívateľov.)
Verejná súťaž
03.04.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov pandémie COVID-19 - RTG prístroj (Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet s plnou motorizáciou pre rádiologické oddelenie s pojazdným stolom)
Verejná súťaž
04.04.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia plynovodov Veľké Revištia (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
05.04.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zobrazených: 1 - 25 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20