Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Kvalifikačný systém
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Odstranění nedostatku zjištěných při auditu elektrické sítě, část: rozvodne
Výzva na predkladanie ponúk
27.03.2023
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava / SPP Storage, s.r.o., Dolní Bojanovice 891, 696 17 Dolní Bojanovice, Česká republika
Vnútorná inšpekcia plynovodu DN 700 PN80 Brodské-Dolní Bojanovice / In-line inspection of the DN 700 PN80 gas pipeline Brodské-Dolní Bojanovice
Obchodná verejná súťaž
27.03.2023
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava / SPP Storage, s.r.o., Dolní Bojanovice 891, 696 17 Dolní Bojanovice, Česká republika
Dodanie mobilného klziska vrátane mantinelov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.03.2023
15:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Kvalifikačný systém
spp 12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Administratívna budova (v Malackách, s pozemkami, odpredaj)
Obchodná verejná súťaž
24.03.2023
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Odštepný závod Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Dynamický nákupný systém
spp 21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Ultrazvukové prístroje (dodanie 2 kusov diagnostických ultrazvukových prístrojov s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, fyzického prevzatia tovaru, odbornej inštalácie, technickej a sprievodnej dokumentácie, odovzdanie zariadenia do trvalej prevádzky, vykonania funkčnej skúšky, odborného zaškolenia personálu a poskytnutie záručného autorizovaného servisu v dĺžke 24 mesiacov, vrátane všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na ponúkané zariadenie, ktoré sú určené pre pracovisko verejného obstarávateľa)
Verejná súťaž
04.04.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Podunajsko na obdobie 2023 – 2026 II kolo
Verejná súťaž
27.03.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko, Koháryho 2, 934 01 Levice
Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel IVECO a prívesov
Verejná súťaž
24.03.2023
09:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
LESNÉ CESTY A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA PRE UCELENÉ ČASTI V K.Ú. VEĽKÉ ROVNÉ, ČASŤ RÁZTOKY
Prieskum trhu
30.09.2023
00:00
Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o., Obecný dom 1621, 013 62 Veľké Rovné
Lesnícke služby v pestovnom procese na organizačnej zložke OZ Gemer na obdobie 2023 - 2026_opakovaná 2x
Verejná súťaž
03.04.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
Dodávka a inštalácia fotovoltickej elektrárne
Verejná súťaž
partnerska_dohoda 30.03.2023
10:00
RIGHT POWER, a.s., Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina
Vybavenie SOŠE Poprad - Výukové systémy pre elektrotechniku
Verejná súťaž
28.03.2023
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad
Most na ceste III/5328 ev.č. 05328-4 Hucín (cesta III/2837, DC/Most: M1296.01) (komplexná rekonštrukcia mostného objektu)
Verejná súťaž
27.03.2023
11:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Cementačné služby pre pažnicové kolóny vrtov
Výzva na predkladanie ponúk
07.04.2023
23:59
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Preventer hydraulický čeľusťový 7 1/16
Výzva na predkladanie ponúk
24.03.2023
23:59
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
SD/21601-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Košice, Barca, Svetlá“ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
28.03.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/21015 Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu veronika.dibdiakova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
29.03.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Opravy a overenia vodomerov
Verejná súťaž
27.03.2023
09:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
Rekonštrukcia plynovodov Košice, Sever, Národná trieda (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
30.03.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zobrazených: 1 - 25 / 904 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20