Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Úrad hlavného lekára OS SR Ružomberok - Pes služobný - výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
VOS - nehnuteľného majetku mesta - nebytového priestoru v 48 b.j. na Ul. Francisciho s.č. 642 v Rimavskej Sobote
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
12:00
Mesto Rimavská Sobota
VOS nehnuteľného majetku mesta Rimavská Sobota - budovy čerpacej stanice s.č. 4932 na Ul. Jabloňovej
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
12:00
Mesto Rimavská Sobota
Inteligentné rezné nástroje pre automatizované opracovanie kompozitov a Al zliatin
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 03.10.2022
10:00
COMMERC SERVICE spol. s r. o., Ku Surdoku 35 , 080 01 Prešov
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 24.08.2022
12:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Krátka guľová zbraň zásahová
Zákazka s nízkou hodnotou
18.08.2022
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami (Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku predmetu kúpy, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na predloženie ponuky. Termín obhliadky je potrebné si dohodnúť vopred s Mgr. Katarínou Hermanovou na emailovej adrese: poliklinikatehelna@gmail.com alebo na tel.: 0908 724 526. Obhliadku je možné vykonať v dňoch: 12.07.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 19.07.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 26.07.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 02.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 09.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 16.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 23.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 30.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 06.09.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 13.09.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.)
Verejná súťaž
20.09.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Trnava KR PZ, Kollárova 31, rekonštrukcia objektu (vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta) (obhliadka sa uskutoční dňa 11.08.2022 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 10.08.2022 do 12:00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa (pplk. Ing. Peter Maliarik, Telefón: 0961 571 021, 0908 786 925, E-mail: peter.maliarik@minv.sk). Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava)
Zákazka s nízkou hodnotou
26.08.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Kvalifikačný systém
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Zabezpečenie likvidácie a spracovania nebezpečného odpadu
Verejná súťaž
18.08.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Prešov, Pionierska 33 - rekonštrukcia spevnených plôch a oplotenia (obhliadka sa uskutoční dňa 01.08. 2022 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou (mjr. Ing. Ľubomíra Šašalová Telefón: 096180 5416, 0905 308 981 E-mail: lubomira.sasalova@minv.sk) pri vstupe do objektu)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.08.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Rekonštrukcia plynovodov Kolárovo – Roľnícka, UO02316, 02835 (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
19.08.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Membránové priemyselné plynomery veľkostí G10, G16, G25 a G40 s elektronickým zariadením na teplotnú korekciu a zabudovaným integrovaným NBIoT modemom – nákup r. 2023 až 2024 (Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 11:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované výlučne elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: kristina.klacova@spp-distribucia.sk. Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
18.08.2022
11:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
MK Sadová
Zákazka s nízkou hodnotou
25.08.2022
10:00
Mesto Nitra
Výmena chromatografov PGC8, PGC9 - dodávka na kľúč (Obhliadka miesta realizácie je povinná. Termín sa stanoví po vzájomnej dohode. Kontaktná osoba: Martin Petráš +421 918 428 737)
Obchodná verejná súťaž
23.08.2022
23:59
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava / POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky
SD/19314 Rekonštrukcia plynovodov ÚO0778 Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
30.08.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Výmena GU 2022 v prevádzkach ZS6a ZS7 - realizácia prác
Obchodná verejná súťaž
19.08.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
SD/20402 Rekonštrukcia plynovodov Zvolen, Môťová, Okružná (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Sereď – Stredný Čepeň, 8. mája, ÚO00131 (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
08.09.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Splašková kanalizácia Suchá nad Parnou II. etapa
Výzva na predkladanie ponúk
19.08.2022
10:00
Obec Suchá nad Parnou
OVS - prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta k.ú. Rimavská Sobota a k.ú. Tomášová
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
12:00
Mesto Rimavská Sobota
Zobrazených: 1 - 25 / 944 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20