Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Príroda Liptova
Zákazka s nízkou hodnotou
06.06.2022
15:00
Liptovské múzeum, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 05 Ružomberok
Úrad hlavného lekára OS SR Ružomberok - Pes služobný - výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rekonštrukcia plynovodov Žilina, ul. Murgašova (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
26.05.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Poskytovanie služieb čistenia a upratovania v objektoch Okresného súdu Zvolen (Možnosť prehliadky : 9.-10.05. 2022 od 9,00 do 11,00 hod. po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou.)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
10:00
Okresný súd, J. Kozáčeka 19, 960 68 Zvolen
Rozšírenie sortimentu výrobkov, cestou využitia inovačnej technológie - moderný 3D laser riadený počítačom využívajúci dátové centrá
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 26.05.2022
23:59
KOVOSTROJ a.s., Mierová 297/11, 068 01 Medzilaborce
Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove - súťaž návrhov
Súťaž návrhov
11.07.2022
12:00
Mesto Bardejov
Obchodná verejná súťaž na predaj motorového vozidla značky Renault Fluence 1.6 16V techno Feel, e. č.: BL858DX (Záujemcovia o kúpu predmetného motorového vozidla sa môžu zúčastniť obhliadky s kontaktnou osobou vyhlasovateľa, a to dňa 09.05.2022 v čase od 13.30 – 16.30 hod.)
Obchodná verejná súťaž
06.06.2022
23:59
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
SD19412 Rekonštrukcia plynovodov Sliač – Kúpele, 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
02.06.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zverejnenie VOS na nehnuteľný majetok mesta Rimavská Sobota_ budovy s.č. 78 v Bakte, k.ú. Bakta
Obchodná verejná súťaž
03.06.2022
23:59
Mesto Rimavská Sobota
Zverejnenie VOS nehnuteľného majetku mesta Rimavská Sobota - budovy ZŠ M. Tompu Auxtov dom s.č. 748 na Ul. Šrobárovej v Rim. Sobote
Obchodná verejná súťaž
03.06.2022
23:59
Mesto Rimavská Sobota
Rekonštrukcia plynovodov Žilina, Štrková 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
31.05.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/19010 Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Vrakuňa, Rajčianska (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lucia.vanisova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
01.06.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre (súťaž na urbanisticko-krajinárske riešenie verejného priestranstva)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
13:00
Mesto Nitra
Prístrojové vybavenie pre vozidlá MIJ
Zákazka s nízkou hodnotou
31.05.2022
12:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 3360/11, 850 07 Bratislava
NA-OVS-120-22 Umývanie okien, žalúzií a fasád na budovách vo vybraných areáloch SPP
Obchodná verejná súťaž
spp 25.05.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná – podpora dostupnosti služieb pre MRK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.06.2022
10:00
Obec Nižná Slaná
Rekonštrukcia plynovodov Zvolen, Podborová – Smreková, UO02111 (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
14.06.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Výzva na predloženie návrhu SEMaI-96-82/2022-OdSHMŠ - vypracovanie znaleckého posudku na hnuteľný majetok štátu
Obchodná verejná súťaž
25.05.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zníženie energickej náročnosti spoločnosti REPRO
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 27.05.2022
10:00
REPRO SERVIS s. r. o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves
Rekonštrukcia striech, časť: SO 04 Materská škola Třebíčska 13, pavilón D, s.č.1839 na Třebíčskej ulici 13 v Humennom
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
12:00
Mesto Humenné
Detské inkluzívne ihrisko „RODINKA“ - Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2022
12:00
Mesto Lučenec
Zobrazených: 1 - 25 / 953 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20