Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Inovatívne partnerstvo
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Inovatívne partnerstvo
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
spp 12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
spp 21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Prenájom nebytového priestoru č. 006 o výmere 62,48 m2, nachádzajúceho sa na prvom podzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
22.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 223 o výmere 36,9 m2, nachádzajúcej sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
22.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 222 o výmere 35 m2, nachádzajúcej sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
22.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelária č. 127 o výmere 13,52 m2, kancelária č. 128 o výmere 34,38 m2, kancelária č. 129 o výmere 28,19 m2, kancelária č. 130 o výmere 24,31 m2, kuchynka č. 131 o výmere 4,88 m2, WC č. 132 o výmere 1,84 m2 a recepcia o výmere 27,80 m2, spolu o výmere 134,92 m2, nachádzajúce sa na druhom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava-Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
22.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
22.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárii č. 419 a č. 420, spolu o výmere 76 m2, nachádzajúcich sa na piatom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava- Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
22.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Zlepšenie podmienok chovu ošípaných – NH FARMA s.r.o.
30.12.2025
00:00
NH farma s.r.o., Mostová 209, 925 07 Mostová
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP (vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)
Inovatívne partnerstvo
spp 09.06.2027
00:00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava - mestská časť Ružinov
Automobil hasičskej záchrannej služby kategórie 1B (dodanie maximálne 80 ks automobilov hasičskej záchrannej služby kategórie 1B spolu s opčným dodaním max. 16 ks voliteľného príslušenstva - rezacieho zariadenia)
Užšia súťaž
09.01.2024
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky_radary
Užšia súťaž
03.01.2024
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia výkrmu ošípaných v NH FARMA s.r.o.
31.12.2025
00:00
NH farma s.r.o., Mostová 209, 925 07 Mostová
Výzbrojný materiál
Užšia súťaž
10.01.2024
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodanie IS na evidenciu lesnej výroby a zabezpečenie jeho rozvoja a prevádzky na obdobie 48 mesiacov
Užšia súťaž
10.01.2024
13:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Dynamický nákupný systém: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
spp 21.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
spp 12.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava - mestská časť Ružinov
Obstaranie bankového úveru (objem do 200.000.000; ⅓ term loan, ⅔ revolving credit facility; splatnosť 5 rokov); (Vysvetlenie alebo doplnenie informácií je možné prostredníctvom e-mailu: alexandra.novakova@nafta.sk a to najneskôr do 17.10.2023 do 11.00 hod.); (Na základe uverejnenia tohto Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) Navrhovatelia doručením dokladovej časti ponuky Vyhlasovateľovi prejavia záujem o účasť v súťaži. V rámci 1. kola OVS sú Navrhovatelia povinní predložiť dokladovú časť ponuky, a to v termíne do: 18.10.2023 prostredníctvom oficiálneho nákupného portálu: https://nafta.1803sw.com)
15.12.2023
11:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
RZ na geodetické práce v prípravnej fáze investičného procesu (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk alebo telefonickej žiadosti (na tel. č. +421 (2) 2040 2415 / +421 902 862 587) v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
15.12.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 7
Obchodná verejná súťaž
29.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Zobrazených: 1 - 25 / 964 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20