Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Kvalifikačný systém
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Hradištská Moľva (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
07.12.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Diskové pole, SAN prepínače a servery
Verejná súťaž
02.12.2022
09:30
Ministerstvo spravodlivosti SR, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava
SD/19409 Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Veľký Krtíš (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
08.12.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Administratívna budova (v Malackách, s pozemkami, odpredaj)
Obchodná verejná súťaž
30.11.2022
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Vybavenie pre kompostáreň PRAMEŇ (1. časť Traktor s príslušenstvom, 2. časť Teleskopický manipulátor s príslušenstvom, 3. časť Drvič konárov, 4. časť Bubnové sito, 5. časť Traktorový hákový nosič kontajnerov, 6. časť Veľkoobjemové kontajnery)
Verejná súťaž
07.12.2022
09:00
PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Technologické vybavenie práčovne (žehlenie, skladanie, mangľovanie) (Vkladací stroj – 1ks, Vysokovýkonný korytový žehlič/mangeľ – 1ks, Pozdĺžny skladací stroj – 1ks, Žehliace lisy SIDI – 3ks)
Verejná súťaž
02.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka - práce
Verejná súťaž
12.12.2022
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Anestéziologická pracovná stanica vyššej triedy a servoventilátory
Verejná súťaž
07.12.2022
13:00
Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava
Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti mesta Dubnica nad Váhom
Verejná súťaž
30.11.2022
10:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín
Verejná súťaž
01.12.2022
10:00
Mesto Trenčín
Uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru, predmetom ktorej je odplatné prenechanie nehnuteľného majetku do dočasného užívania bližšie neurčenej osobe a to, nebytového priestoru (pozostávajúci z dvoch miestností) so samostatným vchodom o výmere cca 84,15 m nachádzajúci sa na prízemí vľavo do hlavného vchodu budovy mestského kultúrneho strediska postavenej na parcele č. 989/2 evidovanej na LV č. 2800 Okresného úradu Senec
Obchodná verejná súťaž
30.11.2022
12:00
Mesto Senec
Dodanie a montáž fotovoltiky na vybraných budovách v meste Trnava II.
Verejná súťaž
05.12.2022
10:00
Mesto Trnava
Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia
Verejná súťaž
05.12.2022
10:00
Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
Energie pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023 (obdobie dodávania predmetu Zákazky je od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Verejná súťaž
05.12.2022
14:00
Mesto Dolný Kubín
Fakoemulzifikačný prístroj na operáciu sivého zákalu
Verejná súťaž
05.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Trvalé záložné pracovisko Národnej banky Slovenska Kremnica (návrh architektonicko-urbanistického riešenia)
Verejná súťaž
23.01.2023
17:00
Národná banka Slovenska
Vajcia (trvanie zákazky od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.12.2022
12:00
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
Mlieko a mliečne výrobky (trvanie zákazky od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.12.2022
12:00
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
Výstavba štvorgarážového boxu a rekonštrukcia existujúcej budovy – Škôlkarské stredisko Ľubica
Verejná súťaž
30.11.2022
09:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Chata Prepadlé II. etapa (stavebné práce)
Verejná súťaž
30.11.2022
09:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Zobrazených: 1 - 25 / 1024 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20