CPV: III

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV III

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29835-WYP REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA A CESTY NA PÚPAVOVEJ ULICI
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
11:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves