CPV: 98390000-3 Iné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 98390000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202122862 Prenájom špeciálneho vozidla na zimnú údržbu ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2021
10:15
Košický, Slovenská republika