CPV: 98371000-4 Pohrebné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 98371000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Výber dodávateľa na zabezpečenie pohrebných služieb
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Petržalka