CPV: 92370000-5 Služby zvukového technika

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 92370000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
36688-WYS Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre dunajský región
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
11:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky