CPV: 90911200-8 Čistenie (upratovanie) budov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90911200-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34268-MSS Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Verejná súťaž
eZakazky 16.08.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát