CPV: 90721600-3 Služby na ochranu pred žiarením

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90721600-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023502 Skúšky dlhodobej stability
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika