CPV: 90520000-8 Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90520000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118395 Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
08:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika