CPV: 90513000-6 Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90513000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48442-WNS Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.12.2022
11:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka