CPV: 90511200-4 Zber odpadu z domácností

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90511200-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zber a odvoz objemného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.07.2021
12:00
Mesto Lučenec