CPV: 90511100-3 Zber tuhého komunálneho odpadu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90511100-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123110 Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2021
14:00
Rajec, Žilina, Žilinský, Slovenská republika