CPV: 90511000-2 Služby na zber odpadu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90511000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48410-WNS Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2022
09:00
Obec Spišská Teplica