CPV: 90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90510000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
56396-MSS Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve
Verejná súťaž
eZakazky 10.12.2021
10:00
Mikroregión 11 PLUS