CPV: 90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90510000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115733 Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO).
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.07.2021
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika