CPV: 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90500000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20234946 Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.06.2023
08:00
Viničné, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika