CPV: 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90500000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Výzva na predkladanie ponúk
02.02.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina