CPV: 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90500000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
AOS-300/24-96/2021 Zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie nebezpečných a ostatných odpadov v kalendárnom roku 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika