CPV: 85200000-1 Veterinárne služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 85200000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32113-WNS Úschova odchytených túlavých mačiek
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.10.2023
10:00
Mesto Žilina