CPV: 85200000-1 Veterinárne služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 85200000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41014-MSS Genotypovanie holsteinského plemena hovädzieho dobytka II
Verejná súťaž
UVO 13.10.2022
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre