CPV: 85147000-1 Podnikové zdravotné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 85147000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30542-MSS Pracovná zdravotná služba 2022 - 2024
Verejná súťaž
UVO 29.07.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.