CPV: 80533200-1 Počítačové kurzy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 80533200-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Školenie Počítačové siete pre začiatočníkov
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky