CPV: 80511000-9 Školenie pracovníkov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 80511000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Odborné vzdelávanie zamestnancov DPB, a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou
09.02.2023
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava