CPV: 80411000-8 Autoškoly

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 80411000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120385 Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.10.2021
09:36
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika