CPV: 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 80000000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33250-WNS Zabezpečenie školení v rámci projektu „Moderné vzdelávanie pre prax 2.“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.07.2021
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj