CPV: 79930000-2 Služby špecializovaných návrhárov (dizajnérov)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79930000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
56534-WNS Vizuálna identita mesta Trnava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2021
10:00
Mesto Trnava