CPV: 79824000-6 Tlačiarenské a distribučné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79824000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37842 - WNS Tlač mesačníka Pezinčan
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2023
23:59
Mesto Pezinok