CPV: 79820000-8 Služby súvisiace s tlačou

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79820000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120109 Tlač učebnice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
09:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika