CPV: 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79800000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
45667-WYS Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.10.2021
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava