CPV: 79713000-5 Strážne služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79713000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
35613-MSS Zabezpečenie stráženia vybraných železničných staníc
Verejná súťaž
UVO 25.08.2021
10:00
Železnice Slovenskej republiky