CPV: 79713000-5 Strážne služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79713000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Strážna služba
Dynamický nákupný systém
11.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky